Forskarskolan för folkhögskolans lärare

Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan för folkhögskolans lärare.

Linköpings universitet:

Anna Angantyr

Anna Angantyr

Lärare och kursansvarig för lärarassistentutbildningen vid Glokala folkhögskolan, Malmö.

Forskningsintresse:
Hur organiseras yrkesutbildning till lärarassistent på folkhögskola för att rusta deltagarna i deras kommande yrkesliv? Vilka yrkeskunskaper framstår som centrala och varför? Hur och på vilket sätt är utbildningarna utformade för att stödja deltagarnas framtida demokrati- och värdegrundsuppdrag i skolan? Hur och på vilket sätt märks det att yrkesutbildning sker i en folkbildningskontext, på folkhögskola? Jag är intresserad av begreppen makt, normer och demokrati. Hur blir vi medvetna om makt och normer och på vilket sätt kan vi göra demokrati i skolan? Kan lärarassistenterna spela en ny roll i att förverkliga skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag. Vad får de lärarassistenter med sig från sina utbildningar kring just detta?

Anna Qwarnström

Lärare i bland annat svenska vid Vimmerby folkhögskola.

Forskningsintresse:
Literacypraktiker på folkhögskolan – ett tvåspråkighetsperspektiv.

Andreas Ruschkowski

Foto: Susan Gollenia/LiU

Andreas Ruschkowski

Lärare främst i pedagogik, forskningsmetodik och friluftsliv på fritidsledarutbildningen vid Hagabergs folkhögskola, Södertälje.

Forskningsintresse:
Det formella skolväsendet ska sedan 2010 vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men även vissa av folkhögskolans yrkesutbildningar - såsom fritidsledar- och socialpedagogutbildningen - styrs av en liknande formulering genom egna branchorganisationers nationella kursplaner. Givet folkbildningens villkor och idétradition så blir det intressant att identifiera hur de här yrkesutbildningarnas lärare tillämpar formuleringen i pedagogísk praktik. Den här typen av forskning ger förutsättningar att utveckla dels utbildningsformen och dess undervisningspraktik, dels så kompetenta fritidsledare och socialpedagoger som möjligt i deras strävan att stötta en mångfald av samhällets socialt utsatta.

Mats Tängermark

Mats Tängermark

Biträdande rektor, tidigare verksamhetsledare och lärare vid Hyllie Park Folkhögskola, Malmö.

Forskningsintresse:
Mitt forskningsintresse rör kursdeltagare på Allmän kurs på folkhögskola. Hur ser mål och syfte med studierna ut för kursdeltagare på allmän kurs? Vilka faktorer påverkar kursdeltagarna i det här avseendet? Hur förändras de under tiden på skolan? Hur upplever kursdeltagare och lärare vad som händer när deras olika mål inte överensstämmer med varandra?

Mirjana Westermark

Lärare vid Sankta Maria folkhögskola, Skåne.

Forskningsintresse:
Ökad kunskap om folkbildningens roll mot bakgrund av den ökade graden av myndighetskontroll.

Jenny Viklund

Jenny Viklund

Lärare och kursföreståndare på Umeå folkhögskola.

Forskningsintresse:
Jenny kommer att intervjua lärare som arbetar på allmän kurs, på motsvarande gymnasienivå, om deras undervisning, planering och bedömning, för att få en inblick i hur de arbetar med sin ”frihet” gentemot Skolverkets läroplaner och (eventuellt) hur deras arbetssätt är förenbart med folkhögskolepedagogiken.

Jönköping University:

Richard Lindberg

Richard Lindberg

Lärare på allmän kurs och assistentutbildningen vid June folkhögskola, Jönköping.

Forskningsintresse:
Tidigare studier har identifierat något som kallas folkbildningens särart, men vad betyder det och hur uppfattas folkbildning av olika lärare? Avhandlingens syfte är att bidra med fördjupad kunskap om folkhögskollärares föreställningar om folkhögskolan som pedagogisk praktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den pedagogiska praktiken innefattar det pedagogiska innehållet men även folkhögskolans övergripande syfte och uppdrag. I undersökningen av de sociala representationerna hos lärare, innefattas att urskilja vilka element som bygger upp representationerna, hur de kommuniceras, var de kommer ifrån och på vilket sätt de påverkar praktiken.

Therese Uppman

Therese Uppman

Lärare på allmän kurs i engelska, svenska, svenska som andraspråk samt högskoleförberedande profil vid June folkhögskola, Jönköping.

Forskningsintresse:
Folkhögskolan erbjuder en väg in i det svenska utbildningssystemet för nyanlända och utrikes födda personer. Denna studie kommer att med en kritisk etnografisk metod studera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utrikes födda och flerspråkiga deltagares användning av svenska språket i sitt lärande på en folkhögskola. Syftet är att uppfatta och urskilja de diskurser och diskursiva positioner som förekommer i samtal kring lärande och användande av svenska språket både i och utanför klassrummet genom observation kombinerat med intervjuer med kursdeltagare. I ett senare skede kommer lärare att intervjuas om sin syn på användning av svenska och andra språk i både formella och informella samtal och lärandesituationer i skolmiljön.

Samuel Raoufi-Kvist

Samuel Raoufi-Kvist

Lärare i svenska på allmän linje samt kreativt skrivande vid Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping.

Forskningsintresse:
Studien syftar till att undersöka hur deltagare på folkhögskolans allmän kurs formar studerande-identiteter. Folkhögskoledeltagaren som studerar på allmän kurs har ofta en studieovana, misslyckade gymnasiestudier och/eller en avog inställning till utbildning då de påbörjar sina studier på folkhögskola. För många innebär tiden på folkhögskola en omförhandling av identiteten, nya roller intas – nya subjekt danar sig själva. Vad behjälper och vad hindrar ett formande av en studerande-identitet? Med utgångspunkt i ett biografiskt perspektiv på lärande vill studien se deltagaren i ett bredare perspektiv genom att väga in de erfarenheter och det liv som föregick studier på folkhögskola.

Göteborgs universitet:

Joel Hedegaard

Tova Björkquist

Lärare i konst och kulturkurser vid Södra Stockholms folkhögskola.

Forskningsintresse:
Min bakgrund är inom det bildpedagogiska fältet vilket gör att jag är intresserad av att undersöka konstkurser på folkhögskola. Jag vill framförallt fokusera på undervisning i, genom och om samtidskonst. I skrivandets stund befinner jag mig i en process av att kartlägga vilka skolor som erbjuder konstkurser och hur kurserna presenteras. Jag kommer sedan göra ett urval för fördjupade studier på ett par skolor. Syftet med undersökningen är dels att bidra till att utforma språk, begrepp och didaktiska förhållningssätt när det gäller samtidskonst, men även att undersöka och problematisera vad bildning kan vara arbete med samtidskonst.

Jessica Elgborn

Jessica Elgborn

Lärare i samhällskunskap och svenska som andraspråk vid Göteborgs folkhögskola.

Forskningsintresse:
Läsning och bildningsideal på folkhögskolans allmänna kurs.

 

 

 

 

Gustav Fridolin Foto: Sveriges Riksdag

Foto: Sveriges Riksdag

Gustav Fridolin

Lärare i historia och religion på Stadsmissionens folkhögskola, Stockholm.

Forskningsintresse:
Gustav kommer att titta närmre på deltagarna i folkhögskolans allmänna kurs uppfattning om klass utifrån försatsen att folkbildningen är ”fri och frivillig”. Upplever deltagarna verkligen utbildningen som frivillig? Om inte, vad får det för betydelse för mötet med folkhögskolan? Och hur samspelar det med klass?

 

Forskarskolan för folkhögskolans lärare: Therese Uppman

2022-05-19