Här är forskarskolan i vuxnas lärande

Här finns korta presentationer av alla antagna till forskarskolan i vuxnas lärande, som startade i vintras.

Linköpings universitet:

Nathalie Andersson

Nathalie Andersson

Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Forskningsintresse:
Jag kommer titta på huruvida gymnasielärare i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen arbetar interkulturellt samt undersöka vilka eventuella svårigheter/problem lärarna ser med att arbeta interkulturellt.

Andreas Lagerlöf

Andreas Lagerlöf

Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk, magisterexamen i svenska språket. Jag har tidigare arbetat inom gymnasieskolan och komvux som lärare. De senaste fem åren har jag arbetat som adjunkt i svenska som andraspråk på Linköpings universitet.

Forskningsintressen:
Jag intresserar mig för digitala undervisningsmiljöer i svenska som andraspråksundervisningen inom vuxenutbildningen. Jag är intresserad av sociomaterialitet, alltså vad materiella aspekter, såsom digital teknik, gör med lärares undervisning, samt vad lärare gör med tekniken då de utformar undervisningen.


Martina Nordqvist

Martina Nordqvist

Har en bakgrund i teologi och som pastor i frikyrkan. Ämneslärare i engelska, religion och svenska som andraspråk (sva), har även arbetat med svenska för invandrare (sfi).

Forskningsintresse:
I mina doktorandstudier är jag intresserad av det formella lärandet på sfi i relation till det informella lärandet på språkcaféer. I min forskning är individens perspektiv mitt fokus, och jag intresserar jag mig för livsvärldar utifrån ett fenomenologiskt synsätt.

 

Natalia
Tomczyk Lövfors

Natalia Tomczyk Lövfors

Ämneslärare i naturkunskap och biologi, har arbetat med att undervisa matematik och biologi på högstadiet.

Forskningsintresse:
Mitt forskningsintresse ligger nära min utbildningsbakgrund, jag är intresserad av laborativa moment i naturvetenskaplig undervisning och hur de genomförs på Komvux.

 


Frej Westberg Foto: Erik Jakobsson Ögnelooh

Foto: Erik Jakobsson Ögnelooh

Frej Westberg

Ämneslärarexamen i Svenska och Engelska med inriktning mot gymnasiet. Har arbetat inom gymnasieskolan som lärare, förstelärare, biträdande rektor och som specialpedagogisk resurs.

Forskningsintresse:
Jag inriktar mig på hur lärare bemöter och hanterar mis- och desinformation som ger upphov till kontroversiella frågor inom undervisningen, samt vilka förutsättningar lärare har för att ta sig an dessa typer av frågor i vuxenutbildningen.

Jönköping University:

Joel Berglund

Joel Berglund

Jag är lärare och författare. Har undervisat på Sfi och i grundskolan. Skriver barnböcker, läromedel och biografier.

Forskningsintresse:
Jag är intresserad av Kriminalvårdens klientutbildning. Tanken är att jag ska forska om klienternas och lärarnas gemensamma livsvärld.

 

 

Nevena Pantelic

Nevena Pantelic

Diplomerad pedagog vid Filosofiska universitetet i Novi Sad, Serbien. Har arbetat som som skolpedagog i Serbien, med planering samt utvärdering av skolarbete, pedagogisk stöttning, studie- och yrkesvägledningen, samarbete med andra skolor och institutioner osv. Läst tre terminer av utbildningen till studie- och yrkesvägledare vid Umeå universitetet innan hon blev antagen till forskarskolan.

Forskningsintresse:
Mitt forskningsintresse handlar om integration av högutbildade utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden med fokus på den ”osynliga vägen”, alltså övergången från språkstudier i komvux till ett yrke, i den svenska kontexten. Att överföra sina kompetenser till ett annat sammanhang är en komplex process där lärande och det mellanmänskliga mötet är avgörande. Hur kvinnor med utländsk högre utbildning och arbetslivserfarenhet från ett annat land kan stöttas i sin fortsatta karriärutvecklingsprocess i det svenska samhället är frågan jag vill gärna ägna mig åt.

Stockholms universitet:

Wei Wu Larsson

Wei Lu Larsson

I hold a bachelor’s degree in English language teaching from Sichuan Normal University (China). In 2015, I received a teaching qualification from the Swedish National Agency for Education. Since then, I have been teaching English and Chinese in (upper) secondary schools in Stockholm. I earned a master’s degree in international and comparative education (120 credits) from Stockholm University.

Forskningsintresse:
My Ph.D. project concerns (English and/or Swedish) language teaching and learning in organized forms, such as municipal adult education (MAE), where heterogeneous groups and continuous admission, are some of the greatest challenges faced by teachers. Given the complexity of the context, my doctoral study intends to explore how (language) teachers individualize their instruction (i.e., “Individanpassad undervisning” in Swedish) to accommodate different needs of learners in MAE, especially with the widespread availability of the internet and increased accessibility to digital tools.

Dragana Vujanic Eriksson

Dragana Vujanic Eriksson

Lärare i engelska och svenska som andraspråk, samt speciallärare och specialpedagog, i huvudsakligen komvux, men även i grund- och gymnasieskolan.

Forskningsintresse:
Min pågående forskning ligger i linje med ett av mina största intressen inom skolväsendet - vuxenutbildning och specialpedagogiska aspekter av vuxenundervisning. Jag är även mycket intresserad av specialpedagogiska frågor inom flerspråkighetskontexten, och särskilt inom svenska som andraspråkskontexten.

 

Forskarskolan för folkhögskolans lärare: Therese Uppman

2022-05-19