Collage forskarskolor vux och fhsk

Unik satsning på forskning om vuxnas lärande

Vi går mot terminsslut inom så väl folkhögskola som Komvux och högre utbildning. Allt är som vanlig kan man tycka, men det som är ovanligt med vårterminen 2022 är att det nu finns sammanlagt 21 nya forskarstuderande med inriktning på folkhögskola och Komvux. De finns på fyra lärosäten och vi kan se fram emot ett rejält kunskapstillskott om vuxnas utbildning och lärande inom några år!

Forskarskolan för folkhögskolans lärare

  • Medverkande lärosäten: Linköpings universitet, Jönköping University, Göteborgs universitet.
  • Antal forskarstuderande: 12 (6 vid LiU, 3 vid JU, 3 vid GU).
  • Finansiering: Åtta miljoner kronor i regeringens budget 2021. Folkhögskollärarnas löner betalas av deras arbetsgivare.
  • Tidsplan: 2021-2025. Forskarstudier på halvfart i fyra år, mot en licentiatexamen.
  • Styrgrupp: Andreas Fejes, Henrik Nordvall, Robert Aman, Cecilia Bjursell och Johan Söderman.

Forskarskolan för folkhögskolans lärare

– Jag är så glad över att regeringen satsar på den första forskarskolan som riktar sig till lärare på folkhögskolor. Den nordiska folkbildningstraditionen är världsunik och går tillbaka till mitten av 1800-talet då de första folkhögskolorna startades, så det är verkligen på tiden att en forskarskola kan stödja den fortsatta utvecklingen. Linköpings universitet är väl valt för forskarskolan, med sin folkhögskollärarutbildning och erfarenhet av forskning om vuxenutbildning, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Linköpings universitet, med professor Andreas Fejes och Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, är värdinstitution för forskarskolan för folkhögskolans lärare, som innefattar tolv forskarstuderande. Forskarskolan sker i samarbete med Jönköping University och Göteborgs universitet som har tre forskarstuderande vardera, resterande sex är kopplade till Linköping.

De forskarstuderande folkhögskollärarna bedriver sina studier på halvtid, och arbetar kvar på sin folkhögskola på halvtid. Elva folkhögskolor finns representerade, både rörelseägda och offentligägda, från Umeå i norr till Malmö i söder.

De tolv deltagarna har under året läst gemensamma kurser, först en introduktionskurs till vuxnas lärande, sedan en kurs om forskning om folkhögskolan, båda vid Linköpings universitet, och till hösten blir det en kurs om praktiknära ansatser i forskning som hålls i Jönköping. De har även träffats vid några gemensamma internat under året.

Professor Johan Söderman vid Göteborgs universitet beskriver samarbetet mellan forskningsmiljöerna på inblandade lärosäten som ”mycket positivt” och tror att det faktum att handledare och forskare i respektive miljö kommer närmare varandra kan gagna folkbildningsforskningen långt utöver det som blir resultatet av själva forskarskolan.

– Det betyder jättemycket och det blir verkligen samarbete och samverkan i praktiken. Och det ger många andra ringar på vattnet, eller synergieffekter eller vad man vill använda för ord, säger Johan Söderman.

Forskarskolan i vuxnas lärande

  • Medverkande lärosäten: Linköpings universitet, Jönköping University, Stockholms universitet.
  • Antal forskarstuderande: 9 (5 vid LiU, 2 vid JU, 2 vid SU).
  • Finansiering: 38,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
  • Tidsplan: 2022-2026. Forskarstudier på helfart, mot en doktorsexamen.
  • Styrgrupp: Andreas Fejes, Song Ee Ahn, Cecilia Bjursell och Ali Osman.

Forskarskolan i vuxnas lärande

I februari startade forskarskolan i vuxnas lärande där nio doktorander har blivit antagna. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och Linköpings universitet leder projektet, som nu har resulterat i två doktorander vid Stockholms universitet respektive Jönköping University, och fem doktorander vid Linköpings universitet. Song Ee Ahn, docent i pedagogik vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid Linköpings universitet är föreståndare för forskarskolan och den som håller ihop alla gemensamma aktiviteter. Vid Stockholms universitet är det Ali Osman, docent i pedagogik, som är ansvarig, och vid Jönköping University är det professor Cecilia Bjursell.

Förutom att ge ett välkommet tillskott till forskningen, är målet att de antagna efter sina disputationer ska bidra till att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om den kommunala vuxenutbildningen och vuxnas lärande överlag. De studerar på helfart, och beräknas ta sin doktorsexamen 2026.

– Forskarskolan i vuxnas lärande har inriktning mot Komvux, ett område där det behövs mycket mer forskning med tanke på dess omfattning och betydelse i samhället. Forskarskolan som helhet kommer därför att ge ett väsentligt och välkommet kunskapsbidrag. Nu när vi har kommit i gång vet vi också att det finns spännande frågeställningar och ett stort engagemang hos doktoranderna vilket lovar gott, säger Cecilia Bjursell.

 

Sara Bref

 

Forskarskolan för folkhögskolans lärare: Therese Uppman

2022-05-23