Vårdpersonal tar på sig munskydd

Med målet att språkträning och yrkesutbildning får lyfta varandra

Nationellt centrum för svenska som andraspråk arbetar intensivt med att ta fram didaktiskt material och handledning som kan underlätta för lärare och huvudmän som vill satsa mer på att erbjuda en kombination av studier i svenska språket och en gymnasial yrkesutbildning. Även om det finns goda och lyckade exempel på arbetslag som hittat fungerande sätt att samarbeta så har det saknats stödmaterial och möjlighet till kompetensutveckling på området. Men inte nu längre.

Att kombinera sfi eller svenska som andraspråk med en olika yrkesutbildningar har funnits som en möjlighet i ett antal år nu. Både regeringen och utbildningsdepartementet har framhållit vikten av att satsa på den här typen av kombinationsutbildningar, men det är fortfarande bara några få procent av det totala antalet elever som läser sfi som läser en kombinationsutbildning. Ändå kan den här typen av utbildningar ge mervärden både på individ- och samhällsnivå, bland annat genom att förkorta vägen till arbetslivet framför allt för invandrare med kort utbildningsbakgrund. Men det är inte enbart arbetsmarknadsvärden som gör kombinationsutbildningar intressanta. Att kombinera språkträningen med ett meningsfullt innehåll kan ge en positiv effekt på språkutvecklingen i sig, visar forskning.

– Språkutvecklingen gynnas när undervisningen tar avstamp i deltagarnas egna konkreta erfarenheter och autentiska frågor från arbetsliv och praktik. Det blir inte så abstrakt som när du sitter med en text, säger Lisa Gannå, utvecklingssamordnare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tyngdpunkten i undervisningen ska ligga på kommunikativa färdigheter. Att stärka den kommunikativa förmågan blir viktigt för att klara vardagen i yrket, och då ofta med en klar lutning åt muntlig kommunikation. I språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt går rörelsen från det muntliga till det skriftliga, från informellt till formellt språk.

– Den språk- och yrkesintegrerande didaktik som är under utveckling lägger tonvikten på yrkeslivets krav och individens rätt till undervisning. En yrkesutbildning ska i första hand förbereda deltagarna att hantera vanligt förekommande situationer i yrkeslivet. där ingår att våga och kunna kommunicera med kollegor, chefer och kunder eller till exempel vårdtagare. Undervisningen behöver också prioritera de sorters texter som är relevanta och förekommande på arbetsplatser. Vi ser ett behov av att eleverna i första hand utvecklar det som skulle kunna kallas ett yrkesvardagsspråk.

– Däremot är det inte rimligt att man i de ytterst komprimerade kombinationsutbildningarna lägga tid på formell språklig korrekthet eller annan avancerad teoretisk kunskap. Risken är överhängande att man då fastnar i detaljer och helt missar utbildningarnas mål, säger Lisa Gannå.

Nu arbetar man på NC, på uppdrag av Skolverket, med att ta fram ett gediget didaktiskt material, med kompletterande handledningsmaterial, för att det ska finnas resurser att använda sig av ute i skolorna. Det finns redan nu tre presentationer att ta del av Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och fler är på gång. En del av materialet utvärderas och vidareutvecklas just nu genom att en handfull arbetslag runt om i landet arbetar med materialet i presentationerna under handledning.

– När vi gör dem så tänker vi att vi hoppas att de ska vara användbara för lärare. Framför allt yrkeslärare och språklärare som ska jobba tillsammans så att de ska ha några konkreta exempel att utgå från. Så att det inte bara blir teoretiska resonemang.

Det blir också viktig information för rektorer och huvudmän, för att förstå vad som krävs och vilka resurser som behövs för att kombinationsutbildningarna ska leva upp till potentialen. Det krävs ett ordentligt förarbete och tid för att planera den integrerade utbildningen.

– Om språk och yrkeslärare ska kunna arbeta tillsammans utifrån elevernas behov då behöver de få förutsättningar för att samarbeta och tid för att tänka tillsammans. För det här sättet att jobba, som är mer effektivt, det kräver att lärarna tänker tillsammans, säger Lisa Gannå.

 

Sara Bref

 

Se också:

Rapport: Kartläggning av kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Undervisning inom kombinationsutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport: Kartläggning av kombinationsutbildningar med fokus på yrkesutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgångspunkter för språk- och yrkesintegrerande undervisning inom kombinationsutbildning, del 1 - Vad är en kombinationsutbildning?

2022-09-28