Barn med övervikt har ofta en förälder med övervikt

Övervikt och fetma bland vuxna och barn är en av de mest brådskande samtida hälsoutmaningarna. Barnhälsovården har en nyckelroll i att upptäcka riskfaktorer och övervikt hos barn samt att stödja föräldrarna gällande deras barns övervikt.

Doktorand Julia Lindblom

På avdelningen för omvårdnad vid Jönköping University pågår just nu ett projekt som syftar till att fördjupa kunskapen om föräldrar med övervikt och stödet från Barnhälsovården (BHV) gällande barnets övervikt.

EN BRÅDSKANDE SAMHÄLLSUTMANING

Enligt Världshälsoorganisationen är övervikt och fetma bland vuxna och barn en av de mest brådskande samtida hälsoutmaningarna. Övervikt innebär stora hälsokonsekvenser både för individen, familjerna och samhället. Antalet barn med övervikt ökar och att vara överviktig i tidig barndom kan innebära högre risk för fetma och fysisk samt psykisk sjukdom under barndomen och vuxenlivet. Barn med övervikt har ofta en förälder med övervikt. Övervikt och fetma hos vuxna innebär risk för både fysisk och psykisk ohälsa och många personer med övervikt upplever även diskriminering och stigmatisering. Detta kan leda till försämrad hälsa och livskvalitet och att man undviker att söka hjälp från hälso-sjukvården. Sjuksköterskor inom Barnhälsovården (BHV) har en nyckelroll i att upptäcka riskfaktorer och övervikt hos barn samt att stödja föräldrarna gällande deras barns övervikt. I tidigare forskning beskriver BHV-sjuksköterskor detta som ett komplext och känsligt arbete, där relationen med föräldrarna anses betydelsefull. Förälder som har ett barn med övervikt beskriver svårigheter i att finna en balans i vardagen och en risk att utsättas för stigmatisering i relation till barnets övervikt. BHV-sjuksköterskans ordval och vårdande förhållningssätt påverkar upplevelsen av konsultationen gällande barnets övervikt och kan inverka på om föräldern känner sig skuldbelagd i samband med dessa besök. Den forskning som finns gällande barns övervikt och kontakten med BHV har utgått från föräldrar i allmänhet och har inte fokuserat på de föräldrar med egen övervikt som har ett barn med övervikt. Det saknas därför kunskap om hur förälderns övervikt kan påverka konsultationen kring ett barns övervikt, både ur BHV-sjuksköterskans och förälderns perspektiv.

FORSKNINGSPROJEKTET

Under hösten 2020 startade ett doktorandprojekt inom forskargruppen CHILD, vid Jönköping University, som syftar till att ge fördjupad kunskap om hur föräldrar med övervikt och BHV-sjuksköterskan upplever att ta emot eller ge stöd i samband med konsultationer gällande barns övervikt. Doktorandprojektet drivs av doktorand Julia Lindblom tillsammans med handledarna Docent Maria Björk, Lektor Elzana Odzakovic vid Jönköping University samt Docent Erik Hodges vid University of North Carolina at Chapel Hill i USA.

PÅGÅENDE FORSKNING

Under vintern 2021/2022 har individuella intervjuer genomförts med BHV-sjuksköterskor från olika delar av landet. Sjuksköterskorna har i intervjuerna fått dela med sig av sina erfarenheter av att ge stöd till föräldrar med övervikt i samband med konsultationer kring deras barns övervikt. En stor variation har framkommit då sjuksköterskorna beskrivit sina upplevelser, där många har reflekterat över komplexiteten i dessa situationer. En analys av insamlade data pågår. Resultatet av denna analys kommer redovisas i en vetenskaplig artikel.

För närvarande samlas data också in som ska beskriva hur föräldrar med övervikt upplever stödet från sjuksköterskan i samband med konsultationer gällande deras barns övervikt. Data samlas in genom intervjuer. Information om denna studie ges till föräldrar via sociala medier samt via posters som sätts upp i väntrum på BHV och överviktsmottagningar runt om i landet.

Planerad forskning

Inom kort kommer även datainsamling starta för en enkätstudie som ska undersöka hur föräldrar med barn upp till 7 år beskriver sin hälsa, livssituation och erfarenheter av mötet med BHV-sjuksköterskan. För att ge ett bredare perspektiv inkluderas i denna studie både föräldrar och barn med och utan övervikt.

Vill du veta mer?
Kontakta doktorand Julia Lindblom

Läs mer om Julia Lindbloms forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Foto nr 1: Peter Appelin
Foto nr 2: Patrik Svedberg

2022-05-09