Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Program och mer information kommer.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker en gång per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2022:

9 februari Pdf, 132.4 kB.

27 april Pdf, 63.2 kB.

28 september Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.

23 november Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2023:

27 februari Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikel om träffen Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommande seminarium 2023:

Datum ej ännu bestämt


Kontaktperson: Maria Hammarsten

Historielärarnas förening välkomnar alla lärare som undervisar historia i grund- och gymnasieskolan till kostnadsfria nätverks- och fortbildningsträffar.


Med vänliga hälsningar,

HLF:s styrelse


Kontaktperson på JU: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Besök gärna vår Facebook-grupp, “Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

 

Kommande träffar: Datum ej klart.


Genomförda träffar:

2021

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser


2022

16 mars - Tema: Den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet (remiss)

28 april - Tomas Widholm - Läromedel i praktiken & Fredrik Jahnke - Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet

18 oktober - Mikael Stenmark - Religion och vetenskap: några filosofiska perspektiv & Frederik Wallenstein - Religion och vetenskap: didaktiska (och andra) perspektiv


2023

16 mars - Tema: Livsåskådning: ett gudagivet begrepp?

Föreläsare: Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik, lektor vid Stockholms universitet och Wilhelm Kardemark, doktor i religionsvetenskap, lektor i religionsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

25 april - Tema: Ursprungsfolkens religioner Pdf, 219.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreläsning 1 - Ursprungsfolkens religioner: Mayas religion i historia och nutid.

Bodil Liljefors Persson, Professor i religionshistoria vid Malmö universitet.

Föreläsning 2 - Ursprungsfolkens religioner: Samisk inhemsk religion

Anna Westman Kuhmunen, Doktorand i Religionshistoria vid ERG, Stockholms universitet, Intendent vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

12 oktober - Tema: Sexualitet och relationer Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreläsare:

Charlotta Carlström, lektor i socialt arbete med inrikning sexologi och sexualitetsstudier, Malmö universitet

Emelie Magnusson och och Malin Kaas, gymansielärare i religionskunskap

 

2024

6 februari - Tema: Att undervisa om etik med skönlitteratur Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Medverkande är tre representanter från forskningsprojektet Att skärpa den etiska blicken och rösten, alla från Göteborgs universitet:

Annika Lilja, docent i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik

Christina Osbeck, Professor i ämnesdidaktik

David Lifmark, lektor i pedagogiskt arbete

 

11 april - Tema: Israel och Palestina i klassrummet
Föreläsningar och gemensamma diskussioner
Håkan Bengtsson, lektor i religionshistoria och bibelvetenskap vid Teologiska institutionen i Uppsala
Björn Westerström, skolutvecklare på Pedagogisk inspiration i Malmö

 

Kontaktperson: Maria Kjörning-Bertheau

Nätverket BUS (barnlitteratur, undervisning, språk- och kunskapsutveckling) är ett nätverk kring barnbokens användningsområde i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet. Nätverket har startats på förslag av lärare som tidigare har deltagit i ULF-projekt kring dialogisk högläsning, som ett sätt att stärka språk och engagemang för läsning. Nätverket riktas mot praktiken och kan innebära spridning av forskning, men är inte en forskningsmiljö/-grupp.


Genomförda träffar:

2022

4 maj - Uppstart av nätverket Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi träffades 4/5-22 på Högskolan för lärande & kommunikation (HLK). Vi var 15 lärare från förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 samt Sara och Catarina från HLK.

Vårt gemensamma intresse är språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från barnlitteratur och som stärker barns engagemang för berättelser och läsning. Tänkt målgrupp är verksamma lärare i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet liksom skolbibliotekarierna/barnbibliotekarier.


Syftet med nätverket är att belysa och sprida kunskap om barnbokens användningsområde samt samverka över åldersgränser och/eller verksamhetsområden. Vi enades om att nätverket träffas två gånger varje hösttermin och en gång varje vårtermin.


15 september - Träff på HLK med samtal kring bilderboken En flod av Marc Martin, utgiven på Bokförlaget Mirando. Vi samtalade om bokens möjliga användningsområde i undervisningen. 


7 november - Träff på Gulsparvens förskola, Råslätt, om projektet Kärleken till boken som drivs av förskollärare på Råslätt.

 

30 mars - Träff på Råslättsskolans skolbibliotek.


Kommande träff:


Kontaktpersoner: Sara Hvit Lindstrand och Catarina Schmidt

Kompetensutveckling för rektorer

Rektorsakademin är en kompetensutvecklade insats för rektorer i vårt län. Kommunerna nominerar rektorer och cirka 40 rektorer väljs ut för att under ett läsår ingå i rektorsakademin. Nästa omgång av Rektorsakademin genomförs läsåret 24/25.

Vid träffarna medverkar forskare och föreläsare som presenterar aktuella ämnen som är relevanta för utbildningssektorn. Därefter förs handledda gruppdiskussioner för kunskapsspridning och för att dela erfarenheter med syftet att skapa förutsättning för samverkan, stärka kompetensen och utveckla rektorernas ledarskap.

 

Temat för Rektorsakademin läsåret 2024/25 är Hur leder och utvecklar du din skola mot likvärdighet och goda resultat?

 

Exempel på forskare och föreläsare som deltagit under rektorsakademin är: Lars Svedberg, Niclas Rönnström och Marika Andersson.

Läs mer och kontakta oss här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

”Rektorsakademin är ett unikt tillfälle för skolledare i länet att få professionell kompetensutveckling och samtidigt stärka nätverken tillsammans med sina kollegor i länet. Att lära tillsammans och av varandra ser vi som en framgångsfaktor för länets kommuner.”
Per-Erik Lorentzon, barn och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Rebecka Florin Sädbom, universitetslektor i didaktik, leder en av eftermiddagens gruppdiskussioner på Rektorsakademin.

Kompetensutveckling för förstelärare i Jönköpings län

Förstelärarakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av Jönköpings läns skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling för länets förstelärare för att leda kollegialt lärande och skolutvecklingsprocesser. Satsningen vänder sig till förstelärare i grundskola samt gymnasiet. Förstelärarakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation (HLK).

VI startar upp Förstelärarakademin hösten 2024 med 30 platser och akademin innefattar tre träffar fördelade på ett läsår; två på hösten 2024 samt en träff på våren 2025. Vid eventuella frågor kontakta Ida Tedsjö på Kommunal utveckling (ida.tedsjo@rjl.se).