Icon för samarbete med forskning

Forskningen, utbildningen och samverkan vid Högskolan för lärande och kommunikation har som mål att bidra med nya aspekter till det som vi redan vet samt öppna upp till innovativa plattformar för kunskap, interaktion och kommunikation.

Forskningen kring lärandets och kommunikationens villkor bedrivs i sex forskningsmiljöer och en centrumbildning, utifrån forskningsprofilen Educommunication.

EduCom: Educommunicating Social Sustainability.

Forskningsprofilen EduCom är ett brett ramverk avsett att rymma begrepp och teorier från de sex forskningsmiljöerna vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Syftet är att integrera skolans expertis inom utbildning och kommunikation och skapa en ny kombinerad och tvärvetenskaplig profil som främjar forskning om educommunication, för att möta lokala och globala utmaningar med social hållbarhet.

Vi har forskarutbildad personal inom flera ämnen inom områdena medie- och kommunikationsvetenskap, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, teologi och naturvetenskap. Högskolan för lärande och kommunikation har också forskarutbildning i lärande och kommunikation.

Jönköping University har rätt att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Forskningsmiljöer

Centrumbildning

En centrumbildning är en fokuserad satsning på ett visst forsknings- eller utvecklingsområde och syftar till att skapa en dynamisk plattform och samverkan över ämnes-, institutions- och organisationsgränser i Sverige och utomlands.

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns en centrumbildning: Encell - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande - har sedan 2001 regeringens uppdrag att bedriva forskning om livslångt lärande och att i partnerskap och nätverk sprida kunskap om livslångt lärande med fokus på vuxnas lärande.