1.2 Det industriella företagets utmaningar

Tillverkande företag står inför flera utmaningar kopplade till omvärldens krav, företagets invanda mönster såväl som arbetssätt. I detta avsnitt beskrivs vanliga utmaningar och hur dessa kan bemötas både kopplat till projektmetod och produktionssystemets utformning.

Många företag har idag en utmanande situation med att parallellt utveckla såväl nuvarande som framtida produktionssystem. De företag som har problem med att tillverka produkter med rätt kvalitet, på utsatt tid och till rätt kostnad har dubbla utmaningar att hantera. Företaget behöver då få ordning på produktionen av pågående produkter och dess leveranser samtidigt som utvecklingen av morgondagens produkter och produktionssystem behöver säkras.

Ofta sitter företag idag fast i sina gamla strukturer och har svårt att förändra sitt företag så att det både kan hantera pågående produktion och säkra kompetens för framtida utveckling. Utmaningen handlar om att effektivisera nuvarande produktionssystem (det som ofta kallas “operational excellence”) för att dedikera resurser till utveckling av morgondagens produkter och produktionssystem. För att lyckas med det krävs en annan form av kompetens än den som finns tillgänglig för att arbeta med ständiga förbättringar i det befintliga produktionssystemet. Den kompetensen handlar mer om att driva transformation och större förändringsarbete. Det är sådan kompetens som denna handbok syftar till att öka både avseende hur projekt kan bedrivas och hur själva produktionssystemen kan utformas.

Projekt kan bedrivas enligt två huvudsakliga metoder:

  • Agil projektmetod: En agil projektmetod förespråkas vid komplexa projekt. Projekt blir ofta komplexa vid större förändringar och när en hög grad av osäkerhet råder vad gäller kravbild och möjligheten att finna rimliga lösningar som uppfyller kraven, såväl vad gäller teknikval, organisering som kompetens. Vid denna typ av projekt finns det ett behov av att mer iterativt testa sig fram för att komma fram till rimliga lösningar och under projektet lära sig för att successivt utveckla krav och definiera produktionssystemet.
  • Vattenfallsmodellen: I de projekt då kraven är väl definierade, målen är tydliga och det finns klart definierade lösningar vad gäller teknikval, organisation och kompetens, kan vattenfallsmodellen fungera väl.

Det finns inget som hindrar att projekt först genomförs med en agil metod, då osäkerheten är hög för att i ett senare skede gå över till vattenfallsmodellen då osäkerheten är mindre och kravbilden samt lösningarna är tydligare. Utvecklingen går dock mot att agil projektmetod blir alltmer relevant. Här beskrivs därför främst den agila projektmetoden och hur den används i utveckling av produktionssystem.

När det gäller hur produktionssystem kan utformas gäller det att positionera företaget i ”ekosystemet” och dra nytta av ny informationsteknik och digitaliseringsmöjligheter där det är lämpligt. Många företag har produktionssystem som utvecklats under lång tid med en allt ökande komplexitet. Med kortare marknadsfönster för produkter blir förmågan att industrialisera och nå efterfrågade volymer – Time To Volume (TTV) – allt viktigare för att nå morgondagens krav. Att etablera ett mer modulärt och rekonfigurerbart produktionssystem för att möta morgondagens krav kan vara en nyckel till att anpassa sig till förändringar. Genom att bygga upp sina produktionsprocesser i moduler med standardiserade gränssnitt, kan anpassningar göras i förändringar både vad gäller volym och funktionalitet.

2021-02-11