1.4 Människa-Teknik-Organisation – ett systemperspektiv

Behovet av ett systemperspektiv i verksamheter blir allt viktigare för att hantera en ökad komplexitet och ökade krav på konkurrenskraft i dagens produktionssystem. I detta avsnitt presenteras en modell för att analysera och förbättra olika produktionssystem.

Alla produktionssystem består av tre huvudsakliga delsystem, nämligen 1) människor som planerar, bygger upp och arbetar i produktionen, 2) olika typer av teknik som kan användas/styras/övervakas av människor i arbetet och 3) en lämplig organisering av arbetet för att resultatet ska bli bra. Modellen Människa-Teknik-Organisation (MTO) utgår från dessa tre delsystem. Både tekniken och organisationen kan betraktas som system i sig och även människan som i egenskap av biologisk varelse utgör ett komplext system som inbegriper fysiska, kognitiva, psykologiska och sociala förmågor som alla inverkar på hur varje individ utför sitt arbete, se figur 1.

Ett problem som vanligtvis uppstår är att de olika delsystemen optimeras var för sig, vilket resulterar i att det totala produktionssystemet inte fungerar på ett optimalt sätt. Det finns inte någon genväg eller ”quick fix” för detta utan det handlar om att tillägna sig ett synsätt. Ett helhetsperspektiv på interaktion mellan de tre delsystemen och de aktiviteter som pågår i arbetsprocesserna behövs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ett produktionssystem ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Det är viktigt att också fundera över hur gränssnitten mellan de tre delsystemen kan utformas så bra som möjligt i relation till hur de olika aktiviteterna utförs i produktionen. Annars riskerar helheten att inte bli bra med resulterande störningar, kvalitetsbrister, arbetsmiljöproblem osv. som påverkar produktionsresultatet negativt vilket kan bli kostsamt.

MTO-modellen fokuserar därför på arbetsaktiviteter där människor, teknik och organisation interagerar, se figur 1. Arbetsaktiviteten är kärnan i modellen och de utförda aktiviteterna utgör en utgångspunkt för att analysera arbetet. Innebörden av en arbetsaktivitet presenteras mer i detalj nedan. Oavsett teknikutveckling och ökad komplexitet i produktionssystem, kommer de flesta arbeten att förbli beroende av mänskliga arbetsaktiviteter inom en överskådlig framtid. Behovet av att förstå villkoren för involverade människor i sådana arbetsaktiviteter ökar när kraven förändras och produktionen blir mer komplex och föränderlig.

Människor är bättre på vissa uppgifter än maskiner (t.ex. strategiutveckling och erfarenhetsbaserade uppgifter), medan maskiner är bättre än människor på andra uppgifter (t.ex. att utföra uppgifter som kräver hög fysisk kraft eller exakt repetition under långa tidsperioder). Det viktiga är att ha kunskap om dessa skillnader i förmågor, så att uppgifter kan fördelas på ett lämpligt sätt mellan människor och maskiner. Människor bör utföra vad de är bäst på, och maskiner vad de är bäst på. Varje mänsklig aktivitet är vidare relaterad till hur arbetet är organiserat, som vem gör vad, ansvar och roller, vilket också är viktigt att noggrant tänka igenom.

MTO-modell (Människa, Teknik och Organisation).

Figur 1. MTO-modell. Figuren representerar delsystemen Människa, Teknik och Organisation med sina respektive karaktärsdrag var för sig, beskrivna i stora drag inom klamrar. De gulmarkerade fälten representerar hur dessa överlappar i interaktion genom olika aktiviteter. Delar av M, T och O systemen samverkar på olika sätt och i olika utsträckning i olika aktiviteter.

Tanken med MTO-modellen är att tekniken och organisationen bäst utformas iterativt med hänsyn till människors behov, förmågor och begränsningar vid design/förbättring av ett produktionssystem. Det innebär att inte ha utgångspunkten att utveckla tekniken först, anpassa organiseringen till tekniken och använda människorna för att kompensera för designbegränsningarna och bristerna. MTO-modellen är användbar för att bättre förstå, designa såväl som förbättra ett redan befintligt produktionssystem. Detta belyses av länkade exempel senare i avsnittet.

Box 1: MTO-modellen inbegriper ett nytt synsätt

Ett helhetsperspektiv på hur en verksamhet fungerar förutsätter kunskap om samspelet mellan Människan, Tekniken, Organisationen och aktiviteter som pågår i arbets-processerna. Det finns inte någon genväg eller ”quick fix” för detta utan det handlar om att träna sig i ett nytt synsätt. MTO-modellen är användbar för att bättre förstå, designa såväl som förbättra ett redan befintligt produktionssystem.

I nästa avsnitt beskrivs delsystemen Människa, Teknik och Organisation närmare och därefter vad som avses med aktivitet och interaktionens betydelse för helheten.

2021-02-11