3.2 Aktivitetscentrerad design i produktion

I detta avsnitt beskrivs ett aktivitetsbaserat tillvägagångssätt vid utveckling av arbetsprocesser.

Effektiva och säkra arbetsprocesser där uppgiften anpassas till människan är viktigt för att åstadkomma agila produktionsmiljöer. Att proaktivt ta med ergonomiska aspekter tidigt i utvecklingen av arbetsprocesser ger en hög kostnadseffektivitet jämfört med om de ska hanteras i efterhand. Detta skapar vinster i form av t.ex. tid, kostnad och produktionskvalitet jämfört med ett reaktivt arbetssätt. Detta gäller även vid omstrukturering av befintlig produktion.

För att få bäst nytta av ett proaktivt sätt att utveckla arbetsprocesser behövs ett systemperspektiv även här. Då behöver förutsättningarna för att genomföra en aktivitet/arbetsprocess skapas genom att den planeras i termer av interaktioner mellan människa, teknik och organisation (jfr MTO-modellen 1.4). På så sätt går det att undvika suboptimering som kan ge kedjereaktioner som riskerar att negativt påverka prestanda och säker drift.

Ett aktivitetscentrerat tillvägagångssätt baserat på målen för olika arbetsprocesser och hur de relaterar till olika analysnivåer i produktionssystemet är användbart i sammanhanget, figur 11. Fokus i detta tillvägagångssätt ligger på designbeslut som harmonierar med syftet för arbetsprocessen och dess delsystem. Det stödjer också matchning av designdetaljer med önskat mål för produktionssystemet. Designbeslut relaterade till olika nivåer i systemet kan underlättas genom att ett antal frågor ställs enligt tabell 3.

Tabell 3: Frågor att ställa sig för arbete med utveckling av arbetsprocessen på olika nivåer i produktionssystemet.

Nivåer i produktionssystemetDesignbeslut

Fabriken/
produktionsenheten

Vilken inverkan eller vilka avsedda effekter kommer arbetsprocessen att få?


Produktionssegment/lina(or)

Hur kommer arbetssystemets processer och funktioner att bidra till att uppnå önskade effekter (definieras av input och output)?
Subprocess(er)/delsystem
Hur ser den övergripande planeringen ut och vilka är de fysiska gränserna för arbetsprocessen?Hur kommer människor, maskiner och stödstrukturer att organiseras och placeras utrymmesmässigt för att uppnå teknisk funktionalitet och möjliggöra genomförande?
Cell(er)/stationerHur kommer tekniken och användarna att interagera för att utföra arbetet?


Hur kommer tekniken att svara upp mot sina användare och på miljön?Verktyg och utrustningVilka konkreta tekniska förutsättningar (material, verktyg, instruktioner) krävs för att människor och maskiner ska kunna utföra arbetsuppgifterna?

Figur 11. Olika nivåer i produktionssystemet

Det finns en rad aktiviteter som behöver genomföras för att omsätta de beslut som tagits för de olika nivåerna:

Fabriken/produktionsenheten

 • Undersök och beskriv huvudsyftet för arbetssystemets existens och mål (nuvarande eller planerade) samt begränsningar för vad som kan förändras (t.ex. existerande delsystem som inte kan ändras)
 • Involvera medarbetare så att de kan vara delaktiga i planeringen och identifiera andra intressenter

Produktionssegment/lina(or)

 • Studera arbetssystemet i sin helhet genom djupanalys av mål och funktioner
 • Formulera de avsedda aktiviteterna i arbetssystemet
 • Detaljredovisa arbetsfördelning mellan människa och maskin
 • Specificera kraven för de planerade aktiviteterna samt användarkraven för att uppnå systemmålen
 • Utvärdera de planerade aktiviteterna tillsammans med representanter från medarbetarna

Subprocess(er)/delsystem

 • Analysera hur de rumsliga förutsättningarna kan organiseras
 • Undersök begränsningar och möjligheter för arbetsplatsens fysiska expansion och rumsliga begränsningar
 • Låt representanter från medarbetarna vara delaktiga i layoutplaneringen av arbetsplatsen

Cell(er)/stationer

 • Stöd specificering av arbetsuppgifter inbegripet hur de organiseras, beläggning med personal och schemaläggning
 • Involvera representanter från medarbetarna att vara delaktiga i att utvärdera fysisk och kognitiv belastning i interaktionen människa-teknik

Verktyg och utrustning

 • Testa och utvärdera den individuella interaktionen mellan människa och maskin
 • Identifiera aspekter som användbarhet, fysisk och kognitiv arbetsbelastning
 • Involvera representanter från medarbetarna att även delta i de nästan färdigutvecklade processerna där specifika uppgifter testas med föreslagna verktyg och informationskällor
 • Föreslå modifierade designlösningar för att försäkra er om att ni inkluderat de kognitiva och fysiska variationerna inom hela arbetsstyrkan
2021-02-11