2 Det agila projektet

Syftet med kapitlet är att presentera hur ett agilt produktionsutvecklingsprojekt, dvs. en planerad förändring av produktionssystemet på bästa sätt initieras och genomförs.

Vid mer komplexa projekt med hög osäkerhet är den agila metodiken lämplig. Det är stor skillnad på att revidera och förbättra ett existerande produktionssystem, det som ofta kallas ständiga förbättringar, jämfört med att göra större uppgraderingar av produktionssystem eller att sätta upp ett helt nytt produktionssystem för nya produkter som inte tillverkats tidigare. I kapitel 3 presenteras hur själva produktionssystemet utformas.

Med ett komplext projekt avses att det finns osäkerhet i kravbilden, som även kan vara i konflikt med varandra. Det kan även vara så att det inte finns en enkel lösning för att möta kravbilden utan flera alternativ finns tillgängliga. Då krävs en omfattande jämförelse och utvärdering för att finna det mest lämpliga alternativet. I figur 6 beskrivs projekt av olika osäkerhetsgrad kopplat till typ av projektmetod. I nedre vänstra hörnet finns enklare eller lätt komplicerade projekt där osäkerheten är lägre och här lämpar sig traditionella metoder väl. Exempel på en traditionell metod är vattenfallsmodellen, där processen och förbättringarna rör sig linjärt framåt i en riktning. Ökar osäkerheten och projektet blir mer komplext lämpar sig agila metoder bättre. I de fall där projektet anses vara väldigt osäkert och mer komplext är det bättre att börja med en förstudie med målet att landa i ett projekt där man räknar med osäkrheter.

Fig 6. Osäkerhetsgrad kopplat till projekttyp

Figur 6. Osäkerhetsgrad kopplat till projekttyp

I de avsnitt som följer presenteras vägledning och support för projektets alla faser, från projektstart och planering till införande och överlämning av projektresultaten, med syfte att säkra att projektmålen uppfyllts och att projektet kan avslutas.

Några viktiga faktorer som karaktäriserar det agila projektet för produktionsutveckling är:

 • Involvera slutanvändaren tidigt: Finns inte slutanvändare är det produktchefen som bär slutanvändarens budskap.
 • Grundfunktionalitet: Bestäms tidigt för produktionssystem, som sedan utvecklas vidare.
 • Fungerande produktionssystem: Prioriteras före väldigt omfattande dokumentation.
 • ”Bottom-up”: Planering genomförs av teamet. Teamet är de som driver utvecklingen av projektet.
 • Innovation: Förutsätter hög delaktighet i teamet och ett inkluderande ledarskap. Alla har tillgång till information och transparens och allas synpunkter tillåts komma fram.
 • Mätningar: Görs av teamets resultat, inte individernas.
 • Decentraliserat beslutsfattande: Teamet fattar beslut med gemensamma kunskaper.
 • En agil organisationskultur: Stödjer samverkan, experimenterande och lärandet i teamet.
 • Få projekt: Med hög takt i genomförandet.
 • Detaljplanera: Bara i närtid (sprint) samt en leveransplan innehållande milstolpar för helheten.
 • Kommunicera: Genom samtal och möten, helst genom direktkontakt (fysiska möten / telefonsamtal).
 • Reflektion: Är en del av processen och lärandet.
2021-02-11