3.3.2 Syftet med rekonfigurerbarhet

Genom de tidigare presenterade nyckelegenskaper kan rekonfigurerbarhet bidra till en rad viktiga fördelar som alla syftar till att hantera olika typer av förändringar i produktionssystemet.

  • Att möta volymförändringar: Här avses skalbarhet, vilket innebär att kunna anpassa kapaciteten i ett produktionssystem efter förändringar i tillverkningsvolym. Förmåga att skala upp och ner sitt produktionssystem på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt är ofta avgörande. Ju bättre följsamhet i relation till efterfrågan, desto bättre utnyttjande av produktionssystemet kan uppnås. Därför blir även nedskalning viktigt för att undvika outnyttjade resurser då efterfrågan förändras och prognoserna inte längre stämmer. Med ett produktionssystem som möjliggör en följsam upp- och nedskalning är det även möjligt att stegvis investera i det tekniska systemet, och på så sätt ytterligare minimera risken för att förlita sig på en felaktig prognos.
  • Att möta förändringar i produktvarianter: Detta handlar om konverterbarhet som innebär att kunna anpassa produktionssystemet och dess ingående delsystem till nya varianter eller produkter. Att kunna utnyttja och rekonfigurera befintlig produktionsutrustning skapar både ekonomiska och tidsmässiga vinster.
  • Att kunna variera automationsgrad: Att kunna förändra graden av automation inom ett produktionssystem kan underlätta för att möta bland annat högre volymer. Genom att byta manuella stationer till robotceller kan volymhöjningar uppnås. Samma gäller när det inte längre är försvarbart att använda sig av en hög grad av automation och man måste ta bort automationen till fördel för manuell hantering för att t.ex. hantera en större variantflora än tidigare. Det är viktigt att då samtidigt tänka igenom hur automationsgraden inverkar på samspelet med medarbetare som riskerar att få ta hand om restuppgifter som automationen visar sig inte klara av och som riskerar att bli kostsamma bromsklossar i produktionen och orsaka arbetsskador om det inte planeras ur ett helhetsperspektiv.
  • Att kunna förflytta produktionsutrustning mellan avdelningar/ fabriker: Genom mobila lösningar kan produktionsutrustning förflyttas och delas mellan avdelningar och fabriker. Detta kräver inte bara teknisk utrustning som är möjlig att förflytta utan även strukturer som kräver att avdelningar delar utrustning.

Anpassningsbar utrustning är viktigt i agila system i de fall där förändringar är att vänta. Om både volymer och produktvarianter är, har varit och förväntas förbli stabila är rekonfigurerbara lösningar inte nödvändiga. Ett nytt tankesätt kring hur produktionssystem ska utvecklas behövs således för att inkludera långsiktigt tänkande, riskbedömning och anpassningsförmåga för att göra medvetna och agila val. Traditionell sett har industriföretag utvecklat antingen dedikerade produktionssystem eller flexibla produktionssystem. Något som bör ifrågasättas.

Box 10: Dedikerade, flexibla och rekonfigurerbara produktionssystem

  • Dedikerade produktionssystem skapade för massproduktion och en och samma produktvarianter. Kostsamt att göra förändringar.
  • Flexibla produktionssystem för att hantera en mängd varianter inom en given dimension/funktion. Kostsamma i inköp där flexibiliteteten sällan till fullo utnyttjas.
  • Rekonfigurerbara produktionssystem för att kostnadseffektivt hantera förändringar genom en systemstruktur där det snabbt och kostnadseffektivt går att lägga till, ta bort och / eller ordna om element/beståndsdelar i produktionssystemet på ett sätt som kan resultera i en önskad uppsättning alternativa konfigurationer.
2021-02-11