1.3 Integrerad produkt- och produktionsutveckling

De ökade kraven på kortare ledtider för utveckling från idé till färdigproducerad produkt ökar behovet av ett integrerat synsätt kring produkt- och produktionsutveckling. I detta avsnitt utvecklas betydelsen av ett integrerat arbetssätt. Dessutom presenteras tips på hur företag kan uppnå ett mer integrerat arbetssätt.

Många företag arbetar idag fortfarande enligt traditionella metoder där funktionerna produkt- och produktionsutveckling sker sekventiellt. Dessa två funktioner organiseras ofta som två separata processer med begränsad interaktion, där produktionsutvecklingen tar vid då produktkonceptet anses vara redo för realisering. Ofta organiseras produkt- och produktionsutveckling i två olika avdelningar, där produktutvecklingen (R&D) som sker först ofta prioriteras över produktionsutvecklingen. Detta skapar ett reaktivt synsätt på produktionsutveckling där lösningen endast blir ett rent utfall från produktutvecklingen. Den totala tiden för produktrealisering, från idé till serieproducerad produkt blir därmed längre, vilket inte är hållbart i dagens intensiva konkurrenssituation där det gäller att få ut produkten på marknaden så snabbt som möjligt.

Integrerad produkt- och produktionsutveckling karaktäriseras av tätt samarbete, team-work samt support från digitala nätverk. Då fokus ligger på TTV bör produkt- och produktionsutveckling anses som likvärdiga, parallella processer. Det räcker inte att ett företag har en effektiv produktutveckling, utan varje företag behöver även kunna konkurrera med en effektiv produktionsutveckling och ett anpassningsbart och effektivt produktionssystem.

Genom att effektivt integrera produktutveckling och produktionsutvecklingsprocesser så kan flera fördelar uppnås:

  • Förmåga att lösa komplexa problem: Genom att teamet arbetar tillsammans och det är det decentraliserade teamet med den rätta kunskapen som är de som fattar beslut.
  • Kortare utvecklingstider: Projekten frontmatas och större ansträngningar läggs i tidiga projektfaser. Detta leder till en minskad risk för sena tester av ny produktionsteknik eller sena förändringar.
  • Minskade kostnader: Genom kortare ledtider är det möjligt att kraftigt reducera kostnader för varje tillverkningsenhet.
  • Ökad innovation: Ett parallellt och tvärfunktionellt samarbete mellan olika funktioner såsom produkt- och produktionsutveckling ökar kunskaps- och informationsutbytet som i sin tur kan öka innovationsnivån.
  • Bättre leverantörssamverkan: Andra fördelar är bättre förutsättningar för att skapa relevanta avtal med verktygsleverantörer då det finns en högre nivå av samverkan mellan parter.

Även om ett integrerat arbetssätt mellan produkt- och produktionsutveckling länge har förespråkats har det visat sig vara svårt att lyckas med detta i praktiken. Det finns inga genvägar i detta arbete utan ett ökat samarbete kräver en genomtänkt struktur, utveckling av samarbetsförmåga och konsekventa rutiner.

Nedan följer några riktlinjer för att uppnå en ökad integration mellan dessa processer:

  • Strukturerad utvecklingsprocess: För att lyckas med ett projekt så är det viktigt att ha tillgänglig information och data vid rätt tidpunkt för att kunna fatta rätt beslut. Ju tidigare efterföljande funktioner får information, desto tidigare kan aktiviteterna börja. Förmågan att släppa preliminär information är viktig och att hålla isär preliminär och slutgiltig information.
  • Tydliga informationskanaler: Information måste kontinuerligt överföras mellan olika funktioner och aktiviteter, t.ex. så ger ändringar av parametrar som styr produktdesign omedelbart konsekvenser för efterföljande och parallella aktiviteter. Dock går det inte att undvika att det alltid kommer att finnas en viss nivå av sekventiell information mellan vissa aktiviteter. T.ex. så är det svårt att börja med detaljerade designaktiviteter innan de konceptuella produktförutsättningarna är klara. En effektiv utvecklingsprocess kännetecknas att flera koncept utvecklas parallellt och gärna utvärderas med kunder. De lärdomar man kan dra av en senare frysning är central i det agila arbetet
2021-02-11