Skolsköterska disputerar

Den 27 april disputerar skolsköterskan och CHILD-doktoranden Ylva Ståhl på Hälsohögskolan i Jönköping.

Ylva Ståhl disputerar i Omvårdnad och forskningen handlar om dokumentation i barn och skolhälsovården. Ylva Ståhl har analyserat olika dokument och undersökt om verksamheterna har en helhetssyn på barns hälsa, det vill säga inkluderar både det fysiska så väl som det psykosociala perspektivet på hälsa. Till hjälp har hon använt WHO:s hälsoklassifikation "Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn- och ungdomsversionen (ICF-CY)" som utgår från en biopsykosocial modell på hälsa. Vidare undersöks sjuksköterskors och läkares syn på dokumentation, överföring av hälsoinformation och deras uppfattning om en elektronisk version av den standardiserade hälsojournalen. Mer om Ylva Ståhls forskning

Välkommen till disputationen i Forum Humanum på Hälsohögskolan kl. 13.00 fredagen den 27 april.

2012-04-25