Att sätta hållbarhet på kartan för 'Media Management'

Forskningskonferenser är en viktig del av det akademiska livet. De erbjuder ett forum där forskare kan presentera forskningsuppslag, delta i diskussioner och bygga nya samarbeten. Ibland kan konferenser väcka intresse för en ny inriktning inom ett forskningsområde och det är precis vad arrangörerna av årets emma-konferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hoppas på.

– Hållbarhet är en het fråga i samhället, men så gott som ingen medieforskare har tagit upp den eller kan säga vad hållbarhet är när det gäller medier, säger Joaquin Cestino.

Forskningsområdet Media Management
Forskningsområdet Media Management är till sin natur tvärvetenskapligt. Det omfattar både kommunikations- och kulturstudier och även affärs- och ledningsstudier med syftet att analysera marknadsdynamik, innovationer och strategiska tillvägagångssätt inom media och andra branscher.

Joaquin Cestino är forskare vid Media, Management and Transformation Centre (MMTC) vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University. Han är också organisatör för emma2021, årets upplaga av den forskningskonferens som varje år anordnas av European Media Management Association (emma). emma2021 kommer att arrangeras av MMTC den 27–29 oktober. Temat för årets konferens är ”Media Management and Sustainability” och Joaquin Cestino är spänd på att se hur forskare tar sig an det.

– Som forskningsområde håller vi fortfarande på att undersöka gränserna för vad 'Media Management' egentligen är. Det är spännande att ta in hållbarhet som ett viktigt nytt tema eftersom det tvingar oss att definiera vad en medieorganisation är, vad 'media management' är, och vad hållbarhet betyder i den kontexten. Vi hoppas att den här konferensen kommer att vidga samtalet och signalera en ny forskningsinriktning för vårt område.

Close up of newspaper printing press with newspaper sheet coming out from under a printing roller. (image:unsplash)

Hur medieorganisationer arbetar med förändring för att överleva är ett av de ämnen som kommer att diskuteras under årets emmakonferens. (bild: Unsplash)

"...för oss är den här konferensen också en intressant möjlighet att bygga vidare på den traditionen och vidareutveckla ett viktigt ämnesområde för centrumet och för forskningsområdet."

Att få en forskningsartikel godkänd

Att lämna in ett förslag är en sak, men det är något helt annat att få en inbjudan att presentera sin forskning på konferensen. Inför emma2021 granskades varje förslag av två eller tre sakkunniga. Alla sakkunniga lämnade konstruktiv återkoppling på det berörda förslaget. Återkopplingen kan i sig vara mycket värdefull för forskaren, även om presentationsförslaget inte blev godkänt. De sakkunniga tar sig tid att ge författaren förslag på hur artikeln kan förbättras. (Funderade du på att gå i den här riktningen? Har du övervägt att läsa den här författaren? Och så vidare...) För att ett presentationsförslag ska bli godkänt krävs att det är relevant för temat, uppvisar goda forskningsmetoder, innehåller intressanta empiriska data och ger ett tydligt bidrag till forskningsområdet. Det ska även visa på resultat som yrkesverksamma inom 'media management' kan tillämpa i praktiken.

Efterlyser tankar om hållbarhet

För att se vilka tankar som forskare har kring hållbarhet och 'media management' skickade Joaquin Cestino och hans team ut en ’Call for Papers’ i början av våren 2021. Syftet var att uppmana forskare att skicka in sammanfattningar av eller fullständiga artiklar om ny och ännu ej publicerad forskning som de vill presentera på konferensen.

Det kan vara knepigt att välja ett tema för en konferens. Om det blir alltför komplext eller teoretiskt finns en risk att författarna missförstår det hela och skickar in presentationsförslag som inte hänger ihop med temat. I år verkar MMTC ha prickat helt rätt – en stor andel av de presentationsförslag som lämnades in (omkring 120 totalt) hade en stark förankring i hållbarhetsfrågorna, vilket pekar på att ämnet är moget för diskussion bland forskare i dag.

– Vi har tagit emot en mängd intressanta presentationsförslag. Några undersöker hållbarhet utifrån vad medieorganisationer gör för att överleva – till exempel hur de hanterar digitalisering eller hur de använder artificiell intelligens i sin medieverksamhet. Andra undersöker sådant som hur medieföretag hanterar socialt ansvar eller bedriver mångfalds- och jämställdhetsarbete, säger Joaquin Cestino.

– Det skulle till exempel kunna handla om hur deras teknik eller medieproduktion påverkar miljön eller hur nyhetsrapportering om hållbarhet formar den allmänna opinionen om klimatförändring eller påverkar ansvarsfullt konsumentbeteende. Vi blev förvånade över att den typen av hållbarhetsfrågor saknades, säger han.

A male reseacher stands in front of a presentation screen in a lecture room. He is presenting to an audience who are sitting in rows with their backs to us.

De som presenterar sina forskningsartiklar under emma2021 kommer att göra det i sessioner organiserade utefter teman som de delar med andra presentatörer. Sessionerna kommer att ledas av en moderator vars uppgift är att presentera talarna, hålla koll på tiden samt att ställa och moderera frågor. (bild: European Media Management Association).

Det handlar inte bara om tidningar, radio och tv

För MMTC är det inte en slump att hållbarhet blev temat för emma2021 – det är ett nytt centralt forskningsområde för centrumet. På senare år har MMTC breddat sitt fokus och studerar nu även andra branscher än mediebranschen, vilka befinner sig i en omställningsprocess eller behöver ställa om. Professor Leona Achtenhagen, centerledare för MMTC, tycker därför att emma2021 är en spännande möjlighet:

– MMTC har en tradition av medieforskning, så för oss är den här konferensen också en intressant möjlighet att bygga vidare på den traditionen och vidareutveckla ett viktigt ämnesområde för centrumet och för forskningsområdet. Det är viktigt att vi får bort ”silon” och ser till att ämnena för vår forskning är viktiga även för en publik utanför medievärlden. Hållbarhet är ett intressant ämne eftersom det är relevant för hur organisationer av många olika slag styrs och ställer om, inte bara de som vi uppfattar som traditionell medieindustri.

A man and a woman standing side by side looking off to the left and smiling.

På bilden, Joaquin Cestino (till vänster), organisatör för emma2021, och Leona Achtenhagen, centerledare för MMTC, under emma2019 på Cyperns tekniska universitet 2019. (bild: European Media Management Association)

Journal of Media Business Studies

Denna tidskrift grundades av MMTC och är inriktad på forskning som undersöker dynamiken inom medieföretag i vid bemärkelse. Den omfattar framför allt forskning kring hur medieföretag och deras produkter skapas, drivs, marknadsförs, distribueras och konsumeras, där produkterna inkluderar dagstidningar och tidskrifter, tv, musik, film, dataspel, litteratur, reklam, digitala/sociala/nya medier med mera.

Slutmålet

För de som presenterar sin forskning på konferensen kommer samtalen och återkopplingen efteråt att vara ovärderliga och ett oerhört viktigt steg mot att utveckla forskningen till ett stadium där den kan publiceras i tidskrifter eller böcker. Forskare som får det eftertraktade priset ”Best Paper Award” vid emma2021 kan också ha möjlighet att få sin forskning publicerad i ett specialnummer av Journal of Media Business Studies (se faktaruta).

Och det är trots allt slutmålet för alla konferenser – att bidra till att stimulera och producera nya kunskaper som belyser de utmaningar som samhället står inför. De första gröna skotten av sådan kunskap kan visa sig på en forskningskonferens. Hållbarhet är en framväxande forskningsinriktning för forskare inom media management, vilket gör att emma2021, med allt den kan leda till, kommer att bli en riktigt spännande konferens.

Find out more

emma2021 kommer att äga rum på Jönköping International Business School från 27-29 oktober. Läs mer om konferensen och programmet här.

emma2021 logo

Kontakt

2021-10-15