Ny rapport: Barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser

Den 10 mars lanserade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en ny rapport som handlar om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, skriven av Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. I samband med lanseringen av rapporten gick de också ut med en webbföreläsning där Frida Lygnegård presenterar resultatet av rapporten.

Skärmklipp av digitalt samtal mellan två kvinnor.

Stillbild ur webbsändningen som MFoF gjort. Här syns Frida Lygnegård tillsammans med Maria Andersson, utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Frida Lygnegård forskar om barn och ungas rättigheter vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har under hösten 2020 arbetat med ett uppdrag från MFoF. Uppdraget har resulterat i en rapport om hur barns rättigheter synliggörs i föräldraskapsstödjande insatser.

- Det har varit ett mycket givande samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och det känns roligt att de nu väljer att lansera rapporten och samtidigt en webbsändning. I sändningen inleder jag med att berätta om rapporten jag skrivit och senare medverkar även aktörer från Barnombudsmannen och Rädda Barnen. Dessutom medverkar också en grupp barn i webbsändningen, vilket ju är helt i linje med vad jag förespråkar i min forskning och undervisning, det vill säga vikten av att vi tar barnens egna perspektiv i beaktande, säger Frida Lygnegård.

I linje med nationell strategi

Porträttbild på kvinna

Frida Lygnegård

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 om en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd där målet är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. I den nationella strategin stärks skrivningarna om barnets rättigheter och det slås fast att principen om barnet bästa ska genomsyra det föräldraskapsstöd som ges.

- Jag fick i linje med Regeringens nationella strategi i uppdrag av MFoF att genomföra en kartläggande litteraturöversikt över nuvarande forskning kring barns rättigheter för att ge en aktuell bild över det nuvarande kunskapsläget. Rapporten kan ses som ett kunskapsstöd till beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar med implementering och uppföljning av föräldraskapsstödjande insatser. Men även som en vägledning kring hur barnets egen röst beaktats i skriftligt material rörande dessa insatser. Förhoppningen är också att min litteraturöversikt kan bidra till ökad samverkan kring ett stärkt föräldraskapsstöd mellan berörda aktörer på såväl lokal och regional som på nationell nivå, berättar Frida Lygnegård

Konkreta metoder och dokumentation behövs

Enligt den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd definieras föräldraskapsstöd som: ”insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmåga och relationen mellan förälder och barn”. Konkreta exempel på vad föräldraskapsstödjande insatser kan innebära är till exempel kunskapsförmedling om barnets rätt till hälsa och utveckling, att stärka relationen mellan föräldrar eller att arbeta för ett stärkt socialt nätverk.

- Resultatet av min rapport visar att där Barnkonventionen nämns som grund i det föräldraskapsstödjande arbetet saknas det ofta konkreta exempel på hur man kan möjliggöra barns rätt att göra sin röst hörd. Konkreta metoder för att inkludera barns egna åsikter i föräldraskapsstödjande insatser behöver därför utvecklas. Metoderna behöver också dokumenteras så att det går att följa upp arbetet med att synliggöra barns rättigheter, i linje med den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, avslutar Frida Lygnegård.

Rapporten som heter ”Barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser” samt den tillhörande webbföreläsningen finns nu tillgänglig att läsa på MFoF:s hemsida via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Notera att webbsändningen endast är tillgänglig till den 31 mars 2021.

Du når även rapporten direkt via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?
Kontakta Frida Lygnegård
frida.lygnegard@ju.se
036-10 11 90

Notera att webbsändingen endast är tillgänglig till den 31 mars 2021.

2021-03-10