Möt våra nya professorer

Lördagen den 8 oktober hölls Jönköping Universitys (JU) Akademiska högtid med professorsinstallation och doktorspromotion på Kulturhuset Spira. Fem nya professorer installerades och här kan du lära dig mer om dem och deras forskning.

Professor vid Högskolan för lärande och kommunikation

Professor Hansens forskning har från början av varit inriktad på förskolebarns lärande- och utvecklingsvillkor i institutionaliserade, professionella sammanhang. Här ingår också forskning om barnfamiljers villkor och deras föräldraskap i välfärdssamhällen och även utvecklingen av de professionella pedagogiska kompetenser som förväntas ersätta föräldrarna under dagtid.

 

Professor Hansen har en omfattande internationell och offentlig räckvidd. Han har ingått i forskningssamarbeten som har utforskat förskolebarns uppväxtvillkor i Norden, i Europa och globalt. Han har varit chef för internationella forskargrupper inom förskolor och omsorgsföreningar och används ofta som samhällsdebattör om barnskydd och barns villkor i vårt rika men också krävande välfärdssamhälle.

 

Ole Henrik Hansen utsågs i januari 2022 till professor i pedagogik med särskild inriktning mot förskolepedagogik, vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Professor vid Tekniska högskolan

Kerstin Johansen är forskare inom området att integrera produkt- och produktionsutveckling för framtida motståndskraftiga och hållbara produktionssystem. Professor Johansen har en civilingenjörsexamen i tillämpad fysik från Uppsala universitet och en doktorsexamen i monteringsteknik från Linköpings universitet. Innan hon tog sin doktorsexamen arbetade hon i mer än 10 år inom hemelektronikbranschen i olika roller, alla relaterade till de industrialiseringsutmaningar som handlar om att överbrygga produktutveckling och produktion. Efter doktorsexamen fokuserade hennes forskning på möjligheterna med framväxande teknologier och hur de kan bidra till integreringen av produkt- och produktionsutveckling, till exempel hur människa-robotsamarbete kan utnyttjas effektivt.

 

Professor Johansen har ett uppdrag – att överbrygga akademi och industri – och detta integreras i såväl utbildning som forskningsverksamhet, inklusive möjligheterna att fruktbart samarbeta med den regionala industrin och organisationerna. Detta interaktiva sätt att arbeta i över 10 år hedrades av ett pris för samarbete från det regionala nätverket Automation Småland. Professor Johansen är idag ledare för forskningsmiljön in:sure – Integrated Product and Production Development for Sustainability and Resilience – ett av de tre strategiska områdena inom forsknings- och utbildningsmiljön, SPARK, inom kunskapsintensivt produktförverkligande vid Jönköping University.

 

Industrin utmanas ständigt av ny teknik, nya material, nya krav och, på senare tid, cirkularitet och hållbarhet. Detta kräver ett kontinuerligt framåttänkande i hur man kan tillämpa och utveckla kunskap som kan bidra till en effektivare och mer motståndskraftig industri som i sin tur bidrar till samhällets behov. För professor Johansen drivs drivkraften för forskning och utbildning av frågan om hur man kan integrera olika områden på ett fördelaktigt sätt genom assimilering av teknologier och kompetenser inom eller mellan organisationer. Som ledamot i Svenska Produktionsakademin bidrar hon till utvecklingen av Svensk Produktionsforskningsagenda.

 

Kerstin Johansen utsågs i april 2022 till professor i integrerad produkt- och produktionsutveckling vid Ingenjörshögskolan.

Professor vid Hälsohögskolan

Ola Norderyd tog examen som legitimerad tandkirurg 1982 vid Odontologiska fakulteten vid Lunds universitet. Efter att ha arbetat som allmäntandläkare i några år specialiserade han sig på parodontologi och tog 1998 en doktorsexamen inom samma område.


En viktig del (två år) av forskarutbildningen tillbringades som klinisk utredare vid Parodontal Disease Research Center, School of Dental Medicine, SUNY i Buffalo, USA. Professor Norderyd blev docent vid Odontologiska fakulteten i Malmö 2001.

Sedan 1999 har han haft en tjänst som seniorkonsult vid avdelningen för parodontologi, Odontologiska institutionen, Region Jönköpings län. Det senaste decenniet har han även varit klinisk chef för samma avdelning. Professor Norderyd har kontinuerligt publicerat sedan 1990 inom området odontologi (studiet av tändernas struktur och sjukdomar) med särskilt fokus på tandköttshälsa och sjukdomar.


Hans expertis har efterfrågats från flera universitet, både nationellt och internationellt, och han har varit medicinsk rådgivare till Socialstyrelsen och till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.


Ola Norderyd utnämndes i juni 2021 till professor i odontologi vid Hälsohögskolan.

Professor vid Hälsohögskolan

Amir Pakpour utbildades till hälsopsykolog vid Tarbiat Modares universitet i Iran och tog sin doktorsexamen från samma institution. Efter att ha avslutat sin doktorsexamen tillbringade professor Pakpour nio år inom hälsopsykologiprogrammet vid Qazvin University of Medical Sciences i Iran, innan han började sin karriär vid Hälsohögskolan.

 

Som en tvärvetenskaplig beteendevetare med flera metoder är professor Pakpour intresserad av att engagera och utveckla tillämpade, effektfulla och banbrytande forskningslinjer inom psykologi och utanför, som har direkta översättningsförmåga för att hjälpa till att förbättra människors liv i olika sammanhang, inklusive men inte begränsat till skolans sammanhang. Han har således intressen inom flera områden och ämnen, såsom hälsopsykologi, sömn och välbefinnande, psykometri, psykologisk bedömning, tvärkulturell psykologi, digital marknadsföring, datorförmedlad kommunikation och cyberpsykologi.

 

Psykisk hälsofrämjande är en ganska ung disciplin som syftar till att främja positiv psykisk hälsa genom att öka psykiskt välbefinnande, kompetens och motståndskraft samt genom att skapa stödjande levnadsvillkor och miljöer. Det är ett ämne och ett forskningsområde som professor Pakpour lägger stor vikt vid.

 

Amir Pakpour utsågs till professor i klinisk vetenskap vid School of Health and Welfare i september 2021.

Professor vid Jönköping International Business School

Timur Uman, som ursprungligen kommer från Lettland, kom till Sverige på Svenska Institutets stipendium för att ta sin Master of Science-examen i International Business 2002.


Efter avslutad magisterexamen skrev professor Uman in sig på doktorandprogrammet i företagsekonomi vid Lunds universitet, som han tog examen från 2012 efter att ha försvarat sin avhandling med titeln "The bottom line of cultural diversity at the top". Hans avhandling undersökte hur kulturella skillnader i de högsta ledningsgrupperna i svenska börsnoterade företag återspeglas i företagens strategi och prestationer.

 

Efter sin doktorsexamen arbetade professor Uman vid Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet som lektor, därefter som post-doc och därefter som biträdande och docent inom bolagsstyrning och revision.

 

Professor Umans forskning handlar i första hand om management accounting i hybridorganisationer, revision och revisionsbranschen samt bolagsstyrning. Hans senaste projekt i dessa ämnen handlar om styrelsebeteende i svenska kommunala bolag. Professor Uman brinner också för att forska kring ämnet kulturell mångfald i team. Hans senaste projekt i detta ämne handlar om kulturell mångfald inom vårdteam i den kliniska miljön och vilka konsekvenser detta kan få för patientsäkerheten.

 

Timur Uman började arbeta vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan i Jönköping, 2019. Efter en inledande period som docent befordrades han till professor i företagsekonomi med fokus på redovisning och kontroll i mars 2022.

2022-10-20