Hur växelkurser påverkar priser

Fredag 13 april försvarade Hyunjoo Kim Karlsson sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Ny doktorsavhandling

Avhandlingen, med titeln “Dynamics of macroeconomic and financial variables in different time horizons” undersöker relationen mellan ekonomiska variabler över olika tidsperioder och hur relationen varierar just beroende på tidsperspektivet.

Sett ur olika tidsperspektiv behandlar avhandlingen frågor som hur mycket priserna på internationellt handlade varor förändras med växelkursförändringar, hur växelkursförändringar är relaterade till ränteskillnader, hur känsliga olika sektorers aktieavkastningar är för marknadsavkastning och valutakursförändringar, och hur nationella börser påverkas av varandra.

Även förhållandet mellan växelkurser och räntor för olika tidsperspektiv innefattas. Detta är en viktig fråga för centralbanker som har ansvar för att hålla en låg och stabil inflation genom sin penningpolitik. Det är också av stort intresse att förstå känsligheten i olika tillgångar för olika tidsperspektiv. Detta är användbart för kapitalförvaltare som behöver identifiera fel i prissättningen av aktier för att kunna beräkna kostnaden för kapital, diversifiera risker i den finansiella marknaden, och förändra aktieportföljer baserat på olika risker, grundat på förvaltarens uppfattning om marknadens tillstånd i den finansiella cykeln.

Hyunjoo undersöker också marknadens tidsstyrda beteende. Marknadsriskerna tenderar att minska under längre tidshorisonter och de tenderar att stiga under tidigare kriser så som IT-krisen i början av 2000-talet och den senaste finanskrisen.

Fakultetsopponent var professor Catherine L. Mann, International Business School vid Brandeis University, USA. Betygsnämnden bestod av docent A. Khalik Salman, Mittuniversitetet, professor Yun Feng, Shanghai Jiao Tong University, och professor Ghazi Shukur, JIBS. Ordförande var professor Scott Hacker (huvudhandledare).

För mer information kontakta Hyunjoo Kim Karlsson
hyunjoo.kim@jibs.hj.se
036-10 19 31

2012-04-16