Ny rapport presenteras för regeringen

En rapport om regelförenkling, som presenteras för regeringen den 8 mars, har diskuterats internationellt och kommer sannolikt att ha inflytande på regeringens arbete.

Rapporten ”Regelbördans ekonomiska effekter – En teoretisk och empirisk analys” har producerats av Tillväxtanalys på uppdrag av Näringsdepartementet. Johan Eklund, ekonomie doktor och universitetslektor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har varit ansvarig utredare.

Regeringen har sedan 2007 arbetat med att förenkla reglerna för företag. Målet har varit att minska företagens administrativa kostnader som beror på statliga regler med 25 % till hösten 2010, men enligt beräkningar kommer resultatet snarare att hamna kring 7 %.

Rapporten analyserar regeringens regelförenklingsarbete och innehåller även förslag till lagförändringar.

Delar av Johan Eklunds rapport och forskningsresultat har bland annat diskuterats på Världsbanken, Office of Management and Budget i USA och The Treasury Board i Kanada.

Rapportförfattarna föreslår bland annat att man stärker kraven på de konsekvensanalyser som myndigheter är skyldiga att genomföra i samband med nya regelförslag. Till exempel föreslås att dessa analyser ska innehålla kostnads-nyttokalkyler.

Rapporten kommer med stor sannolikhet att ge avtryck i den svenska regeringens fortsatta arbete med regelförenkling.

2011-02-28