Ny bok om företagsfusioner

Fram tills nu har merparten av forskning inom området företagsfusioner och företagsförvärv fokuserat på interna intressentgrupper, som anställda och chefer. Men en ny bok visar hur olika interna och externa intressenter kan spela en avgörande roll under en fusion eller en förvärvsprocess.

Helén Anderson, professor i företagsekonomi på JIBS, är en av redaktörerna för boken, som har titeln " Mergers and Acquisitions - The Critical Role of Stakeholders ". De andra två redaktörerna är Virpi Havila och Fredrik Nilsson, professorer vid Uppsala universitet. En annan professor från JIBS, Mona Ericson, har bidragit med ett kapitel till boken.

Boken bygger på empiriska exempel som visar hur olika aktörer spelar aktiva roller i de olika faserna, och därmed påverkar utfallet av fusionen eller förvärvet. Det debatteras fortfarande om hur och när man bäst kan mäta resultatet av en fusion eller ett förvärv. Den här boken hjälper till att besvara fråga varför vissa fusioner och förvärv misslyckas medan andra lyckas.

"Med sitt perspektiv på olika intressenter ger den här boken en alternativ och ny bild av fusioner och förvärv. (...) Boken är full av intressanta berättelser om lyckade och misslyckade M & As som bör tilltala alla med intresse för de här frågorna", säger Johan Wiklund, Syracuse University, USA, på förlaget Routledges hemsida.

Läs mer om boken

2012-10-30