Delaktighet i vardagsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning - ur ett barnrättsperspektiv

Karina Huus håller sin docentföreläsning tisdagen den 23 februari kl. 14:45 – 15:30 i Forum Humanum på Hälsohögskolan.

Karina Huus forskning är idag främst inriktad på barn med funktionsnedsättning och deras delaktighet i vardagsaktiviteter. Karina samarbetar med forskare från Sydafrika och Vietnam i projekt som handlar om barn med funktionsnedsättning och deras rättigheter. Nyligen fick forskargrupperna i Sverige och Sydafrika pengar för att kunna stärka samarbetet och studera delaktighet i vardagslivet för barn med funktionsnedsättning och för att kunna mäta och jämföra i vilken utsträckning barn med funktionsnedsättning är delaktiga i vardagsaktiviteter hemma, i skolan eller i samhället. Delaktighet handlar här både om att närvara fysiskt på plats för en aktivitet, men också om att kunna delta och vara engagerad när man faktiskt är där. Något som inte alltid är självklart när man har en funktionsnedsättning.

2016-02-17