Ny forskning visar hur kvalitetsarbetet inom idéburen social omsorg kan bli bättre

Genom att koppla förbättringsarbete inom idéburen social omsorg till verksamhetens kärnvärden skapas drivkrafter för förändring. Det visar en ny avhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.

Svensk välfärd präglas av frågor om driftsformer och vinsthantering, men också om hur man kan åstadkomma en högre grad av personcentrering, patientinflytande och innovationer. En förutsättning för att få till stånd det senare i praktiken är att man lyckas ta till vara drivkrafter och kompetens hos de parter som tillsammans ska genomföra förändringar.

Den nya avhandlingen, som är skriven av Truls Neubeck, doktorand vid Hälsohögskolan, visar bland annat vikten av att förändringsprojekt knyter an till verksamhetens kärnvärden och av att dessa projekt formuleras med ord och begrepp från den gemensamma praktiken. På så sätt skapas tillit och drivkraft för förändring.

– Under min forskning blev det också tydligt hur viktigt det är att medarbetare lokalt kan vara med och bestämma vad det är som ska mätas och följas upp. Ett lokalt ägandeskap över arbetssätt, journalsystem och annan infrastruktur skapar en större delaktighet, säger Truls Neubeck.

Syftet med avhandlingen har varit att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns för ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete inom idéburen social omsorg.

Truls Neubeck har under 5 år studerat över 100 förbättringsprojekt hos ett antal idéburna utförare som alla är medlemmar i riksorganisationen Famna. Bland de studerade projekten utkristalliserade sig ett antal intressanta fall som Truls Neubeck undersökt djupare, och som visade hur man med framgång kan kombinera systematiskt förbättringsarbete med värdegrundsfrågor i vardagen.

– De genomförda projekten handlade till exempel om hur man kan förbättra måltidssituationer i äldreomsorgen, om uteaktiviteter för barn med funktionsnedsättning och om samverkan mellan olika idéburna verksamheter. Det är viktigt att reflektera över hur detta förbättringsarbete har lyckats och hur man kan sprida utvecklingen vidare, menar Truls Neubeck.

Den sista delen av studien handlar om kontakten mellan Famnas politiska arbete – för att exempelvis påverka hur nya riktlinjer utformas – och vardagens praktik. Den belyser särskilt hur bryggorna mellan dessa två delar ut ser, och hur man får policyarbete och praktik att hänga ihop på ett bra sätt.

Truls Neubeck försvarar sin avhandling Quality Improvement within Nonprofit Social Service Providers fredagen den 20 maj kl. 13.00. Disputationen äger rum i Forum Humanum på Hälsohögskolan, Jönköping University.

För mer information, vänligen kontakta Truls Neubeck, truls.neubeck@ju.se, 076-541 10 25

Fakta om Famna

Famna är en riksorganisation för idéburen vård och social omsorg som bildades 2004. Famna tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser, kooperativ och företag som bedriver en verksamhet där vinsten/överskottet återinvesteras i verksamheten.

2016-05-04