Torsten Sjögren ny docent i Material och Tillverkning

Den 7 juni höll Torsten Sjögren sin docentföreläsning Seeing is believing - Using digital image correlation in applied research.

Föreläsningen handlade om nyttan av tekniken digital image correlation, DIC, som funnits tillgänglig i flera decennier men som används allt mer, i takt med att datorer får större kapacitet och hårdvaran blir billigare.

DIC är en optisk metod för att mäta töjningar och förskjutningar i olika material. Till exempel kan man se hur elektronik påverkas av värme och kyla, eller hur betong och andra material beter sig vid olika belastningar.

Med DIC-teknik fotograferas ett materialprov samtidigt som det utsätts för någon form av belastning. Ett datorprogram kan följa förskjutningar i mönster i bilderna, där mönstret kan vara naturligt eller sprejat på ytan. Förskjutningarna kan räknas om till olika töjningsmått och resultatet blir en bild som med olika färger visar hur olika delar av materialet töjer sig.

Tekniken kan användas tillsammans med så kallad FEM – Finite Element Method, ett verktyg för simuleringar som också ger en färgkodad bild där färgerna motsvarar olika spännings- och töjningsnivåer. Med hjälp av DIC kan man få ut olika materialparametrar att använda i en FEM-simulering, och omvänt kan DIC användas för att verifiera en simulering gjord med FEM.

I sin föreläsning berättade Torsten Sjögren hur DIC kan användas i forskning och visade exempel på hur tekniken använts på olika material och även på olika skalor i materialet. Att se hur ett materials olika beståndsdelar töjs på mikronivå ger en bättre förståelse för hur det kommer att reagera på makronivå.

Torsten Sjögren disputerade i Linköping 2007 men hade sin handledning på Tekniska Högskolan, Jönköping University. Sedan dess har han arbetat på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

2016-06-15