Professor vid Jönköping University medverkar i ”Encyclopaedia of Language and Education”

Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, medverkar i den nya utgåvan av ”Encyclopaedia of Language and Education”. På temat ”Signed Languages in Bilingual Education” presenterar Sangeeta Bagga-Gupta områdets aktuella forskningsstatus och lyfter fram ett nytt förhållningssätt inom tvåspråkighetsforskningen.

Sangeeta Bagga-Gupta

”Encyclopedia of Language and Education” är det internationella standardverket inom språk- och utbildningsrelaterade frågor. I sitt kapitel sammanfattar Sangeeta Bagga-Gupta de olika teckenspråkens ställning och den forskning som har bedrivits internationellt – specifikt inom tvåspråkighet- och dövutbildning men också inom utbildning och samhälle i stort.

– Forskning och utbildning har sedan 1800-talet utgått från två helt olika normaliserande positioner. Lite förenklat kan man säga att den första positionen tar avstamp i ett perspektiv där dövas situation anses kunna förbättras utifrån en hörande och talspråklig norm. Här blir lärandet av det talade språket – med hörseltekniska hjälpmedel som hörapparater eller cochlear-implantat – nyckeln till normalisering och integrering. Den andra positionen har ett lingvistiskt perspektiv som utgångspunkt. Här anses något av världens olika teckenspråk vara nyckeln till normalisering och välbefinnande. Utifrån stöd i denna position, segregeras inte sällan döva och istället för det talade språket premieras skolgång med ett nationellt teckenspråk, förklarar Sangeeta Bagga-Gupta.

Sangeeta Bagga-Gupta lyfter vidare fram aktuell internationell och nordisk forskning som går bortom denna polarisering och som istället fokuserar vardagliga praktiker i och utanför skolsammanhang.

– Individernas kommunikation – oavsett deras hörselstatus –karakteriseras av en komplex användning av talat språk, teckenspråk, skrivet språk och olika nationella språk. Oavsett vår hörselstatus använder vi oss av minst två – ofta ännu fler – språkliga varieteter eller koder och modaliteter. Man kan säga att vi ”språkar”.

Sangeeta Bagga-Gupta betonar därför vikten av en tredje position inom domäner som dövutbildning och utbildningar för invandrare och inhemska minoriteter. I dövsammanhanget blir tal, tecken och skrift väsentliga i strävan att erbjuda utbildning inom ramen för ett samhälle för alla.

– Jag tror – och hoppas – att det är den här vägen som forskningen kommer att välja i framtiden. Frågan om hur vi språkar är brinnande aktuell i Europa där vi har blivit medvetna om att ett stort antal människor använder flera språk. Samtidigt måste vi fortsätta arbetet med att skapa ett inkluderande samhälle för olika nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättningar.

Mer information om ”Encyclopedia of Language and Education”: http://www.springer.com/series/15111

Mer information om Sangeeta Bagga-Guptas bidrag i Volym 5 ”Enclyclopaedia of Language and Education”:

Bagga-Gupta, S. (2016). Signed Languages in Bilingual Education. In: Stephan May (General Ed.), Encyclopaedia of Language and Education. Ofelia García & Angel M.Y. Lin (Eds.) Volume 5: Bilingual and Multilingual Education. 1-15. Rotterdam: Springer. doi:10.1007/978-3-319-02324-3_12-1

2016-12-15