Forskningsbidrag till studie om familjerelationers roll

Vad händer med ungdomars familjerelationer när de blir placerade på särskilda ungdomshem? Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har fått nästan 2,5 miljoner kronor från Forte för att studera just detta.

Sofia Enell

Projektet ”Att (åter)skapa familj. En studie av familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem.” beräknas starta 1 januari 2018 och pågå i tre år. Sofia Enell ska ta reda på vad som händer med familjerelationerna när en ung människa blivit placerad på ett särskilt ungdomshem. Dessa institutioner är svensk samhällsvårds mest ingripande vårdform och vardagen för ungdomar som placeras här skiljer sig markant från andra ungas vardag.

I Sverige finns en tradition att den här typen av placeringar ska vara tillfälliga och att barn och unga ska tillbaka till sin ursprungsfamilj. Samtidigt tillförs barn och unga nya relationer när de blir placerade på ett särskilt ungdomshem, relationer som kan utmana tidigare relationer. På institutionen finns inte heller någon given plats för ungdomarnas familj. Idag kan familjekonstellationer se olika ut och blir därför snarare något som kontinuerligt skapas och förhandlas fram i sociala processer. Det kan vara så att andra personer kommer in och blir de ungas familj.

– Jag vill undersöka vad som blev viktigt för ungdomarna efter placeringen. Hur gjorde de med sina familjerelationer när de blev tvångsomhändertagna? Vad hände med familjerelationerna under placeringen och efteråt, det vill säga – hur skapar och återskapar de unga sina familjerelationer och vad kan ha främjat och hindrat dessa? Jag tänker att familj kan förändras, den behöver inte vara något konstant, säger Sofia Enell.

Förhoppningsvis kommer studien att kunna ge en mer nyanserad förståelse av institutionsvårdens betydelse för familjerelationer samt hur de unga själva men också hur deras familjemedlemmar ser på familj.

Sofia Enell är lektor vid avdelningen för socialt arbete på Hälsohögskolan. Hon disputerade 2015 vid Linnéuniversitetet med en avhandling där hon under två år följde sexton ungdomar som blivit placerade på särskilda ungdomshem. Det är dessa ungdomar som Sofia Enell nu ska återvända till. Förutom att intervjua de unga vuxna ska Sofia Enell även kontakta de personer som de unga vuxna själva ser som sin familj för att ta reda på hur de anser att den här placeringen har påverkat familjerelationerna.

– Kunskapen inom detta är begränsad, studien kan därför ge oss viktig kunskap om hur vi bättre kan ge stöd i livet efter, men också under, samhällsvården. Forskningen är tänkt att ytterst vara till för de barn och unga som kommer i kontakt med samhällsvård. Men för att den ska bli viktig för dem så måste professionella runt ungdomarna som till exempel socialsekreterare inom socialtjänsten och personal på ungdomshem ta till sig kunskaperna, säger Sofia Enell.

Under tre år kommer Sofia Enell sammanlagt få nästan 2,5 miljoner kronor för studien. Studien är en del i ett longitudinellt projekt där den framtida planen är att fortsätta följa de unga vuxna i deras vuxenliv och eget familjeskapande.

­­– Forte är ett statligt forskningsråd och en av de stora forskningsfinansiärerna för oss i socialt arbete, och det är stort att få medel i konkurrens med många andra ansökningar. Men framförallt är det en angelägen studie då tiden efter placering har visat sig vara sårbar. Unga som lämnar samhällsvården saknar ofta stöd och resurser som andra jämnåriga har. Studiens relevans ligger också i att samhället har, genom placering på institution, tagit ett särskilt ansvar för dessa barn och unga, säger Sofia Enell.

För mer information, kontakta
Sofia Enell
sofia.enell@ju.se
070-619 95 12

2017-10-18