Ny docent i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Hur passar co-production (samskapande) in i förbättringskunskapen? Under sin docentföreläsning den 4 september berättade Ann-Christine Andersson om hur co-production alltid varit en del av förbättringskunskapen, om dock inte explicit uttalat.

Co-production (samskapande) handlar om att designa, genomföra och följa upp en service gemensamt mellan dem som tillhandahåller och dem som är i behov av vård och välfärdstjänster.

Begreppet co-production kommer ifrån ekonomen och nobelpristagaren Elinor Ostrom. I sin forskning fann hon att för en service (tjänst) skall uppfattas som framgångsrik och värdeskapande, krävs att även den som skall använda servicen deltar med kunskap och resurser, inte bara de som tillhandahåller tjänsten. Co-production utmanar uppfattningen att patienten/brukaren är en passiv mottagare av vård och välfärdstjänster. Tvärtemot anses samskapande leda till bättre och säkrare vård och välfärd.

Förbättringskunskap (Quality Improvement, QI) härstammar från (tillverknings) industrin och handlar om att göra bättre genom ett systematiskt angreppssätt, ständiga förbättringar. Kvalitetsutveckling och förbättring inom vård och välfärd bygger på fyra kunskapsområden beskrivna av W Edwards Deming som Profound knowledge; systemförståelse; kunskap om variation; förändringspsykologi; och kunskap om lärande. Förbättringsarbete anses idag vara ett sätt att göra vård och välfärd bättre och mer kostnadseffektiv, och bygger på allas aktiva deltagande och engagemang.

Ann-Christine Andersson, ny docent i kvalitetsförbättring och ledarskap. (foto: Patrik Svedberg)

I den komplexa verklighet som vård och välfärdsorganisationer utgör, kan dessa två kunskapsfält, förbättringskunskap och co-production, tillsammans skapa större värde och nytta för såväl dem vård och omsorg är till för, de professionella som arbetar i dessa organisationer, liksom för samhället i stort.

Ann-Christine Andersson höll sin docentföreläsning i hälsa och välfärd med titeln "To incorporate Co-Production in Quality Improvement. Is there something new?" tisdagen den 4 september på Hälsohögskolan för lärande och kommunikation. 

2018-09-04