Musiklärandeplattform utvecklas med hjälp av JU-forskare

Företaget Softwerk i Växjö har fått medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en evidensbaserad musiklärandeplattform online som bygger på maskininlärning/AI-teknik. Utvecklingen kommer att ske tillsammans med bland annat forskare från Jönköping University (JU).

Tanken med onlineplattformen är att den ska erbjuda privatpersoner och musikstudenter alternativa möjligheter att på ett mer effektivt och njutningsfullt sätt utveckla sina musikaliska talanger. De etablerade lösningar som finns idag är oftast analogt baserade. Plattformen kommer även att integreras av musiklärare som ett lärandeverktyg i och utanför klassrumsmiljön.

Lösningen bygger på en existerande tekniklösning som har utvecklats av Jönköpingsföretaget SoundLily AB. I den nuvarande tekniska lösningen kan användaren bland annat söka efter lämpliga stycken att spela till. Man kanspela upp bakgrundsmusik för att spela sitt instrument till, ändra hastighet och tonhöjd utan att kvaliteten försämras samt visa tillhörande notbilder som är synkroniserade med bakgrundsmusiken (en markör följer med i notbilderna). Det nya utvecklingsprojektet bygger vidare på SoundLilys lösning fast med nya maskininlärnings-/AI-funktioner som till exempel att systemet föreslår den effektivaste strategin för övning eller automatiskt ny musik baserat på vad användaren har spelat och lärt sig tidigare.

Forskare från LeaDMe (Learning, Digitalization, and Media) vid Högskolan för lärande och kommunikation på JU kommer att genomföra en förstudie. I förstudien kommer man bland annat titta på hur forskningsfronten ser ut inom fältet musikdidaktik och digitala teknologier. Förutom det kommer forskarna även att titta på vilka kunskaper och uppfattningar fiollärare i Jönköpingsregionen har om digitalt lärande. I detta ingår bland annat att se vilka digitala verktyg och resurser de använder idag och varför, vilka digitala utvecklingsbehov de själva identifierar i förhållande till musikämnet i allmänhet och fiolämnet i synnerhet. Man kommer även titta på vilken inställning fiollärarna har till - och kunskap om - artificiell intelligens och lärandepraktiker.

Ylva Lindberg

Forskarna kommer även att genomföra en så kallad interventionsstudie där den nyutvecklade musiklärandeplattformen kommer att utvärderas i musikundervisningen i Jönköpingsregionen utifrån aspekter såsom effektivitet och kreativitet i lärandet - både utifrån musiklärares och musikelevers perspektiv.

- Vi ser detta som ett unikt tillfälle för att samarbeta med EdTech*-industrin i ett projekt där utrymme görs för en pedagogisk forskningsagenda. Humaniora och konst är underutvecklade beträffande relevanta digitala resurser, säger Ylva Lindberg, professor på HLK och ledare för LeaDMe.

Niklas Lavesson

Förutom LeaDMe kommer JU även att stå för kompetens när det kommer till maskininlärning och AI-teknologi både under den tekniska förstudien, projektplaneringen och utförandefasen. Forskare från Avdelningen för Datavetenskap vid Tekniska Högskolan i Jönköping kommer att stå för den kompetensen.

- Informationsutvinning inom utbildningssektorn (”educational data mining”) och tillämpad AI för EdTech är två områden på stark frammarsch. Det ska bli spännande att undersöka hur maskininlärning kan bidra till ökad effektivitet och kreativitet i lärandet, säger Niklas Lavesson, professor i datateknik och specialist inom maskininlärning.

----

* EdTech står för Educational Technology och är ett samlingsbegrepp för branschen som jobbar med digitala utbildningsplattformar och utbildningsteknologi.

2021-04-06