"Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet"

Ann-Sofi Kall, forskare inom ämnesdidaktik och globala studier på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University, är en av nio forskare i det tvärvetenskapliga projektet ”Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet”. Projektet är finansierat med nio miljoner kronor från Energimyndigheten.

Foto: Pixabay

Energisystemet är komplext med en rad aktörer och målkonflikter, och syftet med projektet är att skapa en plattform som kan möjliggöra en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystem, samhälle, miljö och klimat.. En pedagogisk utmaning är att öka aktörers förståelse för varandra utifrån ett systemperspektiv. Projektet syftar till att utveckla ett simuleringsbaserat megaspel och genomföra sex olika spel.

Megaspelet synliggör genom simuleringar en geografisk region och visar maktförhållanden, föreställningar och värderingar kopplat till behov, produktionssätt och konsekvenser för miljö och klimat. Själva spelet utformas så att energisystemet måste fungera på ett tillfredställande och långsiktigt hållbart sätt. De deltagande aktörernas egna intressen och målsättningar återspeglas genom deras agerande och detta agerande testas mot simuleringen. Simuleringen fungerar då både som domare och som stödjande funktion för att hantera de många interaktioner som uppstår när ett stort antal deltagare agerar simultant.

- Spelformatet bidrar med en anpassningsbar plattform som underlättar dialoger och fördjupar förståelsen. Megaspelet utvecklas iterativt (att göra något iterativt betyder att man gör det i omgångar och förbättrar efter varje omgång) och varje spel skapar interaktion för 20–100 deltagare. Detta sker genom att deltagarna hanterar spänningen mellan målet att skapa ett hållbart energisystem och förväntningar hos intressegrupper som medborgare, myndigheter och företag, säger Ann-Sofi Kall.

Interaktionen som uppstår mellan deltagarna i megaspelet kommer sedan att utvärderas och ligga till grund både för vetenskapliga publikationer och som underlag för breddning av megaspelets fokus. Spelmotorn (simuleringen, scenario och spelmekanik) kan komma att förändras under projektets gång beroende på vad som framkommer under genomförandet av megaspelen.

Det tvärvetenskapliga projektet består av tolv olika arbetspaket och kommer att pågå i drygt tre år. Medverkande aktörer är, förutom JU, Linköpings universitet och Högskolan i Skövde som alla bidrar med olika kompetenser. Arbetsgruppen omfattar kognitionsvetare, dataloger, lingvister, miljövetare, pedagoger och spelutvecklare.

- Jag bidrar med mina kunskaper om energisystemet och med olika perspektiv på energifrågor, vilket är det jag företrädelsevis ägnat min forskning åt och som jag också skrev min avhandling om, säger Ann-Sofi Kall.

Faktaruta

Megaspel är en storskalig simulering i form av till exempel rollspel med ett stort antal deltagare. Tillsammans måste deltagarna i "Att vända strömmen" försöka hitta en balans mellan energibehov och möjligheten att framställa, lagra och distribuera energi, samt hitta affärsmodeller för detta som är hållbara på lång sikt. I megaspelet kan deltagarna antingen spela en roll som motsvarar den de normalt sett har i samhället, eller så kan de spela en annan aktör. Framgångskriterier finns både för den enskilde spelaren och för spelet som helhet, men dessa är inte alltid kompatibla med varandra.

2021-06-09