Ny avhandling om digitaliseringen i skolan

Den 10 september disputerade Lars Almén med sin avhandling One-school-for-all As Practice – A Nexus Analysis of Everyday Digitalization Practices på Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, på Jönköping University.

Pojke sitter framför en dator

Bild: Unsplash.com

Utgångspunkten för Lars Alméns avhandling är den digitaliseringsstrategi som regeringen beslutade om 2017.

- Perspektivet på digitaliseringsstrategin är skolans kompensatoriska och inkluderande uppdrag, det som jag i avhandlingen kallar för ”en-skola-för-alla” (”one-school-for-all”). Syftet med avhandlingen är att undersöka vilka diskurser, ur ett en-skola-för-alla-perspektiv, som cirkulerade i: bakgrundsarbetet till strategin, bland elever innan strategin presenterades, samt i det vardagliga klassrumsarbetet under implementeringen av strategin, säger Lars Almén.

Avhandlingen belyser ett brett perspektiv på skolans digitalisering ur ett kompensatoriskt och inkluderande perspektiv, från policyskapande på makronivå, till vardagligt klassrumsarbete på mikronivå.

- De viktigaste slutsatserna i min avhandling är att skolan idag visserligen är digitaliserad i så måtto att det finns gott om digitala verktyg, men att användandet av de digitala verktygen inte har utvecklats i samma takt. Verktygen används idag i mångt och mycket på ungefär samma sätt som för tjugo år sedan. När verktygen är tillgängliga för eleverna använder de dem som verktyg för att positionera sin identitet, säger Lars Almén.

Foto av Lars Almén

Lars Almén

Lars Almén menar även att digitala verktyg verkar kompensatoriskt för elever med särskilda behov och för att kompensera för socioekonomisk ojämlikhet. Dock drabbas elever med särskilda behov i högre grad av att verktygen också används för annat än skolarbete. Detta gör att de socioekonomiskt utsatta eleverna blir stämplade när deras klasskamrater använder dyra personliga tillhörigheter som hörlurar och mobiltelefoner i klassrummet.

- Störst nytta av avhandlingen bör lärare och policyfattare ha då avhandlingen belyser aspekter på digitalisering och klassrumsarbete som går bortom det rent teknologiska med de digitala verktygen. Dessutom bör andra forskare kunna ha nytta av avhandlingen då den ger ett exempel på hur man kan använda det analytiska ramverket nexusanalys för att studera komplexa samhällsfenomen, avslutar han.

Lars Almén är till vardags gymnasielärare i svenska, samhällskunskap och datorteknologi på ungdomsgymnasiet och komvux i Gnosjö. Hans forskarstudier vid HLK har finansierats av Gnosjö kommun och har bedrivits på heltid.

Ladda hem avhandlingen på DiVA

2021-09-15