Ny avhandling om företags olika förhållningssätt till kundanpassning

Nikolas Käkelä, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University, försvarade sin avhandling "A Solution Space Perspective on Customization", den 6 maj.

Porträtt av Nikolas Käkele med sin avhandling

Avhandlingen tar avstamp i tillverkningsindustrin som historiskt sett präglats av standardisering och massproduktion, men där allt fler företag upplever ökade kundkrav på kundanpassning och tillhörande tjänster.

– Mitt fokus har varit att beskriva hur företag kan ta sig an kundanpassning på olika sätt, samt förklara vilka implikationer detta har för exempelvis organisering och kunskapsutveckling, säger Nikolas Käkelä.

Tidigare erfarenheter från både säljande och köpande part av komplexa kundanpassade lösningar, som leveranser av kraftlänkar till havsbaserade vindkraftsparker på ABB, samt anskaffningar av produktionsutrustning på Volvo Trucks gjorde Nikolas Käkelä uppmärksam på vikten av kundanpassning i industriella kontexter.

– Forskningen belyser viktiga faktorer som bör beaktas när företag definierar sitt erbjudande, vilket kan vara till stor nytta för personer i ledningsbefattning som jobbar med frågor som rör företagets produkt-, tjänste-, eller lösningsutbud, menar Nikolas Käkelä.

Avhandlingens övergripande argument är att förhållningsättet till kundanpassning, exempelvis om företaget utgår från ett modulbaserat produktutbud eller om de snarare skräddarsyr kundunika lösningar från scratch, har stor betydelse vilka utmaningar de kommer ställas inför och hur de bör tackla dem. För företag som tillhandahåller flera erbjudanden parallellt med olika grad av kundanpassning gäller det att se över hur olika typer av leveranser kan tjäna varandra.

– Inte sällan hörs rop på standardisering och förenkling inifrån organisationen, då kundanpassning ofta ställer till med problem och störningar i interna flöden. Det är dock viktigt att komma ihåg att konkurrenskraften i vissa erbjudanden bygger på att hantera komplexitet snarare än eliminera komplexitet, säger Nikolas Käkelä.

Nikolas Käkelä kommer fortsätta sitt arbete på JTH både med forskning och undervisning.

– Avhandlingen ser jag som ett första steg i min forskning på ämnet och ser gärna att praktiker eller forskare som finner ämnet intressant kontaktar mig om de vill utforska eventuella samarbetsmöjligheter, säger Nikolas Käkelä.

Huvudhandledare för avhandlingen var professor Joakim Wikner, Jönköpings Tekniska Högskola. Opponent på disputationen var professor Mohammed Naim, professor vid Cardiff Business School, UK.

Läs avhandlingen

 

2022-05-10