Internetbaserad KBT-behandling förbättrar sömnen enligt ny avhandling

Den 20 maj disputerade Sandra Öberg, Hälsohögskolan vid Jönköping University, med avhandlingen ”The Hit-IT project: The development and evaluation of an internet-based complex intervention for primary healthcare patients with cardiovascular disease and insomnia”. Avhandlingens syfte var att utveckla och utvärdera en sjuksköterskeledd internetbaserad kognitiv beteendeterapibehandling (KBT-behandling), specifikt designad för patienter med hjärt-kärlsjukdomar och insomni - allvarliga sömnproblem.

Sandra Öberg

Avhandlingen, som består av fyra olika forskningspaper, baserades dels på intervjuer med primärvårdspatienter med hjärt-kärlsjukdomar, dels på enkäter där patienterna har fått svara på frågor om demografi, livsstil, sömnkvalitet samt den fysiska och psykiska hälsan. I avhandlingen ingår även en så kallad randomiserad kontrollerad studie för utvärderingen av effekten av det internetbaserade KBT-programmet.

”En signifikant förbättring”

Resultatet visade att svårare insomni var relaterat till högre grad av depressiva symptom och somatiska besvär, samt till en sämre fysisk och mental livskvalitet. Deltagarna i studien upplevde att sömnen påverkades av hjärtsjukdomsrelaterade symptom nattetid och detta ledde till en oro och ångestproblematik. De deltagare som genomgick den nio veckor långa sjuksköterskeledda KBT-behandlingen fick en tydligt förbättrad sömn jämfört med kontrollgruppen som fick ta del av ett tre-veckors självstudieprogram utan sjuksköterskesupport.

- Den sjuksköterskeledda internet-baserade KBT-behandlingen visade en signifikant förbättring av sömnen hos studiedeltagarna, en förbättring som kvarstod sex månader efter avslutad behandling, säger Sandra Öberg.

Enligt deltagarna så ansågs KBT-programmet vara väldigt bra designat och de hade en hög tilltro till att det faktiskt fungerade för att förbättra sömnen.

- Avhandlingen kommer förhoppningsvis ge ökad kunskap och en grund för fortsatt utveckling av sjuksköterskeledda internetbaserade interventioner inom hälso- och sjukvården. Detta för att öka tillgängligheten till behandling och förbättra sömnen och livskvaliteten för patienter som lever med hjärt-kärlsjukdom och insomni, säger Sandra Öberg.

Kommer att fortsätta forska

Sandra Öberg är i grunden specialistsjuksköterska inom onkologi och har tidigare arbetat inom cancersjukvård. 2016 blev hon doktorand på Hälsohögskolan, där hon även har undervisat som adjunkt på sjuksköterskeutbildningen.

- Jag kommer efter disputationen att fortsätta undervisa på sjuksköterskeprogrammet på hälsohögskolan men jag kommer också fortsätta forska om insomni och förhoppningsvis utforska kunskapen om sömn och sömnhälsa både utifrån patient- och vårdgivarperspektiv, säger Sandra Öberg.

Huvudhandledare var professor Anders Broström, Hälsohögskolan, och opponent var professor Staffan Karlsson, Högskolan i Kristianstad.

Läs avhandlingen här

Kontakt

2022-06-01