JU fortsätter sin medverkan i NEAR

The National E-Infrastructure on Aging Research (NEAR) är ett unikt forskningsprojekt som startade år 2017 med det övergripande syftet att utveckla en nationell e-infrastruktur inom åldrandeforskning. Projektet går nu in i fas två, som har beviljats 140 miljoner kronor från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023-2028. Totalt ingår åtta lärosäten inklusive Jönköping University (JU) som representeras av Hälsohögskolan.

Skärmdump av webbsidan near-aging.se

NEAR koordinerar de största longitudinella populationsstudierna om åldrande och hälsa i Sverige. Den är en multidisciplinär infrastruktur som inkluderar 180 000 individer som är 50 år eller äldre. I mitten av januari 2023 skrev JU:s rektor Agneta Marell på avtalet om att lärosätet kommer att ingå även i fas två.

- NEAR är ett unikt forskningsprojekt som genom nationella och internationella utbyten och samarbeten ökar forskningskvalitén inom åldrande och hälsa, säger rektor Agneta Marell.

Syftena med NEAR är

  • Att bygga och driva en nationell e-infrastruktur för åldrandeforskning
  • Att främja och underlätta åldrandeforskning i Sverige
  • Att öka nationellt såväl som internationellt utbyte och samarbete
  • Att förbättra forskningskvaliteten och generaliserbarheten av forskningsresultat

Det yttersta målet är att identifiera hållbara interventionsstrategier för bättre hälsa och utveckla en effektivare vård av den äldre befolkningen.

Under de första åren så lades grunden för NEAR, som bland annat bestod i att ett konsortium med åtta svenska lärosäten skapades, en operativ och välfungerande organisation och struktur är på plats och alla tillgängliga data är dokumenterade och presenterade. Förutom det så har NEAR-projektet även skapat en informativ webbplats (www.near-aging.se), utvecklat en teknisk plattform samt presenterats i både vetenskapliga och icke-vetenskapliga sammanhang, såväl nationellt som internationellt.

I dagsläget är det 13 olika forskningsprojekt, i Sverige och utlandet, som använder sig av NEAR.

Har bidragit till samhället

I fas två är tanken att infrastrukturen ska konsolidera och expandera. Genom detta kommer man att skapa unika förutsättningar för innovativ och tvärvetenskaplig forskning. NEAR har redan bidragit till samhället genom att ge underlag till riktlinjer och implementation av forskningsresultat för att förbättra äldreomsorgen, sjukvården och slutenvården för de allra äldsta.

På längre sikt är förhoppningen att infrastrukturen kommer bereda väg för en ny generation kvalificerade forskare inom äldreområdet samt förstärka deras internationella profil. Man ser också att NEAR kan genom kontinuerliga samarbeten bidra till att överbrygga klyftor mellan lärosäten, folkhälsoaktörer, sjukvårdsorganisationer och företag, vilka ofta verkar i parallella men åtskilda system.

- Forskare har insett att det bästa sättet att få ut det mesta av sin data är att dela den: samverka och arbeta tillsammans med andra studier för att maximera potentialen hos data för att ta itu med stora vetenskapliga frågor. De studier som stöds av NEAR har den data och den statistiska kraft som krävs för att fördjupa vår förståelse av åldrandeprocesser, säger Deborah Finkel, professor på Hälsohögskolan och medlem i NEARs styrelse.

Fakta

NEAR är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Jönköping University, Blekinge tekniska högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet. I styrelsen är Jönköping University representerade av Deborah Finkel, professor i psykologi vid Hälsohögskolan.

Läs mer på: https://www.near-aging.se/

2023-01-27