Miljoner från Horisont Europa till internationellt doktorandnätverk

Nerrolyn Ramstrand och Dido Green från Avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan, Jönköping University, är medlemmar av ett europeiskt konsortium som har fått 25 miljoner kronor från Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Syftet är att utveckla ett europeiskt doktorandnätverk som ska öka kunskapen om motorisk kontroll och inlärning hos personer med funktionsnedsättning.

Nätverket, som involverar ett antal olika partnerinstitutioner i Europa och Israel, går under namnet Translational Research Network in Motor Disorder Rehabilitation (TReND). Det kommer att fokusera på att öka kunskapen om motorisk kontroll och inlärning hos personer med funktionsnedsättning.

Nätverket kommer förutom att vara translationellt även att vara mycket tvärvetenskapligt. Det kommer att bestå av doktorander och seniora forskare från forskningsområdena rörelsevetenskap, neurovetenskap och datavetenskap. Men även kliniska praktiker inom sjukgymnastik, arbetsterapi, ortopedteknik, rehabiliteringsvetenskap med mera - och partners från närliggande branscher.

Det övergripande målet är att systematiskt översätta de senaste teoretiska och metodologiska framstegen inom motorisk kontroll och inlärningsforskning till klinisk praxis för att förbättra klinisk diagnos och motorisk rehabilitering.

Tre forskningsmål

Mer specifikt kommer nätverket att undersöka den funktionella rollen av variabilitet i den sensomotoriska koordinationsdynamiken på beteendemässig och neurofysiologisk nivå vid motoriska och psykiska störningar, som till exempel efter en stroke eller vid Parkinsons eller Alzheimers.

Detta kommer att behandlas i tre forskningsmål:

  1. Att undersöka hur olika störningar påverkar sensomotoriska systems förmåga att utnyttja funktionell variation för stabil och adaptiv motorstyrning;
  2. Att undersöka hur nya terapimetoder kan förbättra förmågan att utnyttja funktionell variation och behandla motoriska störningar hos olika patientgrupper;
  3. Att utveckla nya metoder för att omsätta kunskapsvinsten från vår grundforskning till klinisk praxis.

– Vår roll i projektet kommer att vara att bidra med ny kunskap som kommer att hjälpa människor som har amputationer av övre extremiteterna att styra så kallade myoelektriska proteser (protes med aktivt grepp). En internationell doktorand kommer att rekryteras för att utforska hur vi kan använda virtuell verklighetsträning för att påverka rörelsemönster och hjärnaktivitet, säger Nerrolyn Ramstrand, professor i ortopedteknik på Hälsohögskolan.

Fakta

Translationell forskning (från latinets translatio=överföring) är en skola för medicinsk forskning som bygger på att problem som upptäcks i sjukvården, exempelvis vid diagnos eller pågående behandling, används i utveckling och forskning innan klinisk prövning.

 

Deltagande institutioner är förutom Hälsohögskolan; Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Université d’aix Marseille, King College London, Katholieke Universiteit Leuven, Stichting Radboud Universiteit samt Tel Aviv University. Universität Bern, Universiteit Hasselt, Stichting Sint Maartenskliniek och Stichting Medisch Spectrum Twente är associerade. Westfälische Wilhelms-Universität koordinerar nätverket.

Kontakt

2023-04-12