Allt fler människor är positiva till digitala vårdtjänster

Allt fler människor är positiva till digitala vårdtjänster. Foto: Prostock-Studio från iStock

Så används och upplevs primärvården

Allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder sådana mer än tidigare. Patienter som bor utanför storstäderna är mindre nöjda med vården och det stora antalet hyrläkare – det upplevs påverka negativt på kontinuiteten. Det och mycket annat visar en rapport som gjorts av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Forskarna har, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), studerat patienters användarmönster och erfarenheter av digitala och fysiska kontakter med primärvården. Detta resulterade i rapporten ”Hur klickar vi med vården?”

Rapporten består av två delstudier varav den ena är en kvalitativ intervjustudie med 35 patienter i olika åldrar och bakgrunder från hela Sverige. Den andra delen är en kartläggning av patienters användarmönster baserad på all regional primärvårdsdata i Region Jönköpings län och Region Sörmland för åren 2020 - 2022.

- Behovet av vård ökar snabbare än tillgängliga resurser. En övergång till vård som kombinerar digitala och fysiska vårdkontakter är nödvändig. Både personal och patienter håller på att lära sig nya sätt att ha vårdkontakter, säger projektledaren Felicia Gabrielsson-Järhult.

Intervjupersonerna påtalade bland annat betydelsen av att vården är tillgänglig när de behöver den och att digitaliseringen erbjuder flexibilitet när det inte krävs ett fysiskt besök på vårdcentralen. Det framgick också att allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är mer positiva till digitala vårdtjänster och använder digitala vårdtjänster mer än tidigare. Men personer över 80 år är fortfarande mer skeptiska och använder färre digitala vårdkontakter än yngre äldre och unga.

Missnöjda patienter vänder sig istället till privata vårdgivare

Det framgick också att personer som bor utanför storstäder anser att det finns för många hyrläkare och att det påverkar kontinuitet och kvalitet.

- När tillgänglighet och kontinuitet brister påverkar det patientens förtroende för den ordinarie primärvården och gör att patienter istället vänder sig till privata vårdgivare, säger Felicia Gabrielsson- Järhult.

Intervjuerna visade även att patienterna såg sig som ansvariga för sin hälsa men hade behov av att dela ansvaret med vården, exempelvis genom uppföljningar och att få återkoppling på resultat.

Personer som söker vård är inte så otåliga som det påstås

I den andra delstudien som är baserad på registerdata ingår ca 7,4 miljoner regionala primärvårdskontakter inklusive privata digitala vårdgivare och 1177:s sjukrådgivning.

Personer som samtidigt söker vård genom olika kanaler har diskuterats som ett problem inom primärvården. Men resultaten visade att det var vanligast att patienter endast hade en kontakt per dag. Antalet dagar någon kontaktade vården mer än tre gånger samma dag var mycket liten, endast 0,03% i Region Jönköpings län och 0,06% i Region Sörmland. Dessutom var antalet personer som många gånger kontaktade vården med täta mellanrum lågt.

- Utvecklingen av den digitala vården går så fort att utvärdering och forskning inte hinner med. Med vår rapport kan vi bidra med aktuell kunskap om patienters användarmönster och erfarenheter av digitala och fysiska kontakter med primärvården. Resultaten är tänkt att användas som faktaunderlag och stöd för vårdens utvecklingsarbete, säger Felicia Gabrielsson-Järhult.

Kontakt

2023-10-23