Unga flickor mår sämre än pojkar

Unga flickor tenderar att drabbas av lägre självkänsla och sämre mentalt välmående än unga pojkar. Samhället och omvärldens förväntningar på de två könen ser annorlunda ut och kan påverka psykisk hälsa redan tidigt i livet, visar forskning från Högskolan för lärande- och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU).

A girl talking to a woman about mental health.

Studien genomfördes med användande av data från Longitudinal Research on Development In Adolescence (LoRDIA) och svar från runt 650 ungdomar. Svaren visar att flickor har en tydligt lägre självkänsla än pojkar i samma ålder. Enkätsvar från två tillfällen användes, när ungdomarna var 12-13 år och när de var i 17-årsåldern.

Redan i 12–13-årsåldern uppskattade flickor sin självkänsla lägre än pojkar, medan pojkar skattade sitt mentala välmående lite lägre än flickors.

Familjens ekonomi spelar in

Det var dubbelt så vanligt att en flicka hade låg självkänsla jämfört med en pojke i 17-årsåldern. De faktorer som spelar in när det handlar om en lägre självkänsla hos ungdomar, förutom kön och tidigare rapporterad självkänsla, var familjens ekonomiska situation och tidigare rapporterat välmående.

Lilly Augustine är docent och en av forskarna bakom studien.

- Flickor förväntas oftare vara passiva, där de ska reflektera, relatera och känna efter, medan pojkar uppmuntras att ta kommando, konkurrera och söka utmaningar. Detta gör att flickor tenderar att känna efter mer och införliva upplevelserna in i känslolivet, dvs. att internalisera reaktioner och upplevelser, säger Lilly Augustine.

- Pojkar däremot lär sig att förlägga känslolivet till något yttre. Förenklat skulle man kunna säga att flickor tenderar att reagera inåt medan pojkar tenderar att reagera utåt, fortsätter hon.

När man såg till endast mentalt välmående hos både pojkar och flickor i 17-årsåldern, så fann studien att det är tidigare rapporterad självkänsla och välmående som spelar in. Forskarna kunde även peka ut att det fanns en relation mellan flickor och deras mödrars utbildningsnivå i enkätsvaren, som spelade en viktig roll både för deras välmående och självkänsla. Någon sådan relation fanns inte för pojkarna i 17-årsåldern.

”En bedömning i att klara av saker”

Lilly Augustine menar att det är bra att ha en ”normal” självkänsla. Att ha en hög självkänsla är bara bra om den är kopplad till hur andra ser dig och hur du själv presterar.

- Att känna att man är värdefull, att man har tillräckligt med kompetens för att klara av sin vardag är kopplad till hur man mår. Självkänsla är en bedömning i att klara av saker och på så vis känna mindre stress i livet, avslutar Lilly.

Studien genomfördes i samarbete mellan Kristina Carlén, Högskolan i Skövde, Lilly Augustine, Jönköping University och Sakari Souminen, Universitetet i Turku, Finland.

2024-04-04