Högskolans datorer indelas i bas, mellan och anpassade datorer enligt bolagens bedömning. Normalt är datorer i datorsalar bas och personaldatorer mellan eller anpassade.

Klassningen har betydelse för såväl årlig fast servicekostnad som servicenivå d.v.s. hantering och åtgärdstid vid felanmälan.

Bas

Basdator är en dator som kan ominstalleras på distans utan användarens medgivande. På basdatorer görs endast minimal felsökning. I stället sker ofta en ominstallation av datorn. Ominstallationen utförs normalt på distans och kan ske utan föravisering. Normalt har användare med basdator user-behörighet i datorn. Åtgärdstid vid allvarligt fel är upp till 9 arbetstimmar och vid mindre allvarligt fel upp till 5 arbetsdagar.

Mellan

Mellandator är samma som en basdator men med skillnaden att ominstallation alltid föregås av en överenskommelse om när den ska ske. Normalt har personal med mellandator administratörsbehörighet i datorn. Åtgärdstid vid allvarligt fel är upp till 9 arbetstimmar och vid mindre allvarligt fel upp till 5 arbetsdagar.

Anpassad

Anpassad dator är en dator som inte uppfyller kraven för att vara en bas- eller mellandator. Ominstallationer av dessa datorer genomförs efter lokal överenskommelse. Nya applikationer eller uppgraderingar kan dock distribueras automatiskt i vissa fall med omstart som följd. Normalt har användare av anpassad dator administratörsbehörighet i datorn. Åtgärdstid vid allvarligt fel är upp till 5 arbetsdagar och vid mindre allvarligt fel upp till 10 arbetsdagar.