student

Underkänd

En student ska underkännas från VFU om denne inte når lärandemålen för densamma. Vid bedömningsdiskussioner under VFU ska studenten uppmärksammas på eventuella brister i kunskap och praktisk förmåga och då vara aktiv i upprättande av en individuella pedagogisk handlingsplan och lyhörd för de åtgärder som här fastlås i samråd mellan handledare och student.

Under VFU bör en kontinuerlig reflektion över studentens progression mot lärandemålen föras. Studenten ansvarar för att återkoppla till den lärandeplan som studenten författat inför VFU i relation till kursens lärandemål samt det AssCE som ligger till grund för bedömningen under VFU. Studenten ska även aktivt efterfråga återkoppling under sin VFU.

Då det föreligger risk för en student att inte nå måluppfyllelse ska det upprättas en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Detta bör ske så tidigt som möjligt under VFU för att möjliggöra för studenten att nå sina mål. Den dagliga reflektionen och dialogen mellan handledare och student blir här även en central del i att kontinuerligt återkoppla kring progressionen mot måluppfyllelse.

Vid risk för icke måluppfyllelse bör handledare snarast ta kontakt även med den kliniska adjunkt, KA, som är kopplad till den aktuella VFU-placeringen. Det är alltså den aktuella kursens examinator som underkänner eller godkänner VFU baserat på den bedömningsdiskussion som skett mellan handledare och student samt eventuellt klinisk adjunkt samt de dokument som utgör underlag.

Begränsningar

Antalet försök på VFU begränsas till tre. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.