student

Socionom

Studenter i klassrum

I Socionomutbildningen varvas teoretiska och praktiska moment. De verksamhetsförlagda studierna är också integrerade genom ett nära samarbete med det sociala fältet.

Detta sker dels genom kontinuerliga fältstudier i en kommun under utbildningens två första år samt genom en kortare och en längre handledd studiepraktik i en social verksamhet. Det nära samarbetet med fältet ökar dina chanser till en anställning efter utbildningen.

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) skall studenterna med utgångspunkt från teoretiska studier ges tillfälle att observera, praktisera och analysera samt reflektera över olika företeelser och situationer inom socialt arbete samtidigt som studierna ger en handlingsberedskap inför en yrkesroll i ett snabbt föränderligt samhälle.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 hp och utgörs av:

  • Fältstudier integrerat i kurser på termin 1-4
  • Verksamhetsförlagda studier - I, 7,5 högskolepoäng
  • Verksamhetsförlagda studier - II, 15 högskolepoäng

Fältstudierna genomförs under de första fyra terminerna. De utgör en integrerad del av samtliga kurser och bidrar till den dynamik mellan teori och praktik som är viktig i en professionsutbildning till socionom.

Fältstudierna organiseras genom en överenskommelse med kommunerna i Jönköpings län som fungerar som kontaktkommuner med en särskild kontaktperson inom social verksamhet. Fältstudierna har som uppgift att anknyta, fördjupa och visa på tillämpningar av de teorier och metoder som kurserna avhandlar. Avsikten är att studenterna under sin studietid ska kunna återvända till olika verksamheter för att i dialog med verksamheten utveckla sin insikt i uppgifters komplexitet och förbereda för egen handlingskompetens.

I kurserna Socialt arbete, Verksamhetsförlagda studier I och Socialt arbete, Verksamhetsförlagda studier II fördjupas under handledning kunskaper om tillämpat socialt arbete.

Det sociala arbetets praktik problematiseras utifrån teoretiska kunskaper och färdigheter i socialt arbete tränas. Studenten tilldelas en placering inom arbetsfältet för socionomer. Handledare erbjuds handledarutbildning vid Hälsohögskolan.

Kontakt

Här hittar du information:

Blå ruta med texten för dig som handledare

Här hittar du information:

Lila ruta med texten för dig som student