student

För student

Att genomgå VFU ger erfarenheter och praktiska kunskaper inför ditt kommande arbetsliv. VFUn hjälper dig att växa i din roll som sjuksköterska. Du som student har ett stort ansvar att vara förberedd inför din VFU, söka lärande för att uppnå kursens lärandemål och kontinuerligt öka din teoretiska kunskap under din VFU.

Som student under Covid-19 pandemin så har Region Jönköpings län tagit fram information om vad som gäller för studenter som inte känner sig friska. Denna information hittar du här Hej student. PDFUnder pandemin är det även viktigt att du tar del av denna informationPDF inför din VFU inom regionen.

Fyra veckor innan din VFU-period startar får du som student reda på din specifika placering. Därefter vidtar kontakt mellan dig som student och din handledare. Det är viktigt att du besvarar all kommunikation som din handledare och/eller huvudhandledare inleder.

GDPR

I samband med din VFU behöver du som student få möjlighet att dokumentera och ta del av journaler. För att ge dig denna möjlighet måste verksamheten få ta del av ditt personnummer. Lärosätet kan inte förmedla denna information utan du som student är bärare av denna information. I det första utskicket från din VFU-plats anges vart du ska skicka denna information. Gör detta direkt när du får mailet så att du, så snart din VFU börjar, kan börja träna informatik. Det är även viktigt att du skickar dessa uppgifter på det sätt som anges i mailet. Ofta handlar det om en funktionsbrevlåda dit informationen ska förmedlas. Du ska alltså inte förmedla dennna uppgift till en enskild handledare.

Din VFU-plats

På VFU-platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar för din VFU. Dock kan du komma att bli handledd av fler sjuksköterskor än din handledare.

Om du inte fått något välkomstbrev/mail (eller telefonkontakt) senast en vecka före VFU-start måste du själv höra av dig till VFU-platsens kontaktperson som du fått till dig via mail. Det handlar om att få information om handledare och schema, samt avtala lämplig tid då du ska komma till VFU-platsen.

Byte av VFU-plats

Inbördes byten av placeringar tillåts inte. Placeringar sker i samråd med verksamheten och byten kan därför inte tillåtas. Vidare ska den enskilde studenten alltid skyddas från otillbörlig påtryckning i bytessituationer.

Team VFU arbetar aktivt med att skapa så goda förutsättningar för er VFU som möjligt gällande till exempel resor inom regionens olika områden (se första sidanöppnas i nytt fönster). Det är därför av störta vikt att du besvarar den enkät som skickas ut strax efter den 15 april respektive 15 oktober varje termin där information tas in om dina önskemål. Det är även viktigt att du ansöker om förturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i god tid om du har behov av detta.

Genomförande

Förbered dig inför din VFU genom att gå igenom bedömningsformuläret AssCE och kursens lärandemålen innan du kommer ut på VFU-platsen.

Godkännande av VFU

För godkänt på VFU krävs;

 • Närvaro enligt anvisning i aktuellt PM för din VFU.
 • Alla aktuella AssCE- faktorer har minst "godkänd måluppfyllelse".
 • Genomfört alla obligatoriska moment.
 • Samtliga dokument inscannande i lärplattform enligt kursens anvisningar.

  Vid icke godkänt betyg på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hänvisas student till att genomföra denna VFU nästa gång kursen ges inom det ordinarie kursutbudet.

Mer om bedömning kan du läsa under Bedömning här på VFU-handboken.

Viktigt att tänka på

 • För att undvika skador på patienter eller dig själv är det viktigt att du tillämpar lämplig ergonomi och förflyttningsteknik.
 • Arbetskläder används enligt riktlinjer på VFU-platsen.
 • Med tanke på patientens säkerhet och hygieniska aspekter ska du inte bära ringar, armband, hängande smycke eller hår samt ha långa naglar.
 • Var sparsam med parfym och andra dofter.
 • Använd namnskylt som anger att du är student vid Hälsohögskolan samt i vilken termin du studerar.
 • Vi rekommenderar skor med hel tå.
 • Vid användning av huvudduk ska egen huvudduk användas och tvättas av studenten själv i 60 grader.
 • Försäkring under VFU perioden.
  JU's web med info om studentförsäkringarna
  Personskadeförsäkringen gäller i hela Sverige men inte utomlands

Tillgång till olika datasystem

Eftersom det är olika huvudmän som ansvarar för studenternas VFU (Region Jönköpings Län och dess 13 kommuner) är förutsättningarna lite olika vad gäller möjlighet att dokumentera och läsa i patienternas journaler. Målet är att alla studenter ska ha ett inlogg till de datasystem som används, dock kan undantag finnas för enskilda kurser. 

Närvaro

Se specifikt PM student och handledare för närvarotid. Under varje arbetspass ska rast läggas in efter max fem arbetstimmar och uttag av ledig dag ska göras efter max fem arbetsdagar i sträck. Raster enligt arbetsschema ska inte räknas in i den faktiska arbetstiden (Arbetsmiljöverket).

Närvarorapport som skrivs under VFU scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Obligatoriska moment

Lärandeplan

Lärandeplanen skriver du som student inför din VFU. Målet med att utveckla en lärandeplan för VFU är att du ska ta ansvar för och medvetet styra ditt lärande mot kursens lärandemål. Lärandeplanen ska visa på din erfarenhet och vad du vill lära i relation till kursens lärandemål. Lärandeplanen är därmed ett verktyg för att kommunicera med handledaren och ska användas som underlag för återkoppling, utvärdering men ska även skapa stimulans för lärandet och förståelse för lärandemålen för VFU, vilket ökar Ditt ansvarstagande för lärandet under VFU.

Har du tidigare haft problem med måluppfyllelse under VFU eller blivit underkänd på VFU är det viktigt att du skriver fram detta och beskriver dina strategier för att undvika att detta upprepas. Detta för att din handledare ska kunna stötta dig i din strävan efter måluppfyllelse för VFU.

Aktiviteter under VFU

Syftet med aktiviteterna är att strukturera studentens lärande under VFU och att hjälpa studenten att nå kursens lärandemål. Samtliga aktiviteter är på olika sätt kopplade mot sjuksköterskans kärnkompetenser. Du som student är ansvarig för att aktiviteterna görs under din VFU. Det är obligatoriskt att genomföra samtliga aktiviteter under VFU-perioden, du och din parstudent väljer själva i vilken ordning ni gör dem.

Reflektionsseminarium

Under kursen ska du delta på ett obligatoriskt seminarium. Klinisk adjunkt ansvarar för seminariet. Agendan för seminariet hittar du i dokumentet PM -student och handledare.

Har du ledig dag inplanerad i ditt schema vid dessa tillfällen byter du dem enligt överenskommelse med din handledare. Vid frånvaro ersätts detta med ett uppsamlingsseminarium enligt kursschema.

Veckoplanera din VFU

För att öka dina kunskaper under VFU:n upprättas en veckoplanering för dig som student utifrån vad du förväntas kunna utföra vecka för vecka. Var god se PM student och handledare i respektive kurs för mer information.

Reflektion under VFU

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Frånvaro

Du är försäkrad under VFU periodens veckor som är planerade i kursen. Av logistiska orsker kan du inte genomföra VFU utanför kursens ram utan att detta har blivit godkänt av VFU-ansvarig och skola. Om du av någon anledning inte får ihop tillräckligt antal timmar måste du omgående kontakta Teamledare VFU via vfu.ssk@ju.se och klinisk adjunkt (KA) som är knuten till verksamheten för överenskommelse om komplettering. Kontakt ska då även tas med Studievägledare för vidare planering.

Vid problem under VFU-perioden ta kontakt med Teamledare VFU via vfu.ssk@ju.se och/eller klinisk adjunkt.

Sekretess

Gör dig väl förtrogen med Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med lagarna är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Under VFU kommer du i kontakt med känsliga personuppgifter och det är din skyldighet att vara väl förtrogen med vad dina juridiska skyldigheter är gällande sekretess och patientsäkerhetslagen. Redan under din första termin på sjuksköterskeutbildningen signerar du ditt första sekretessavtal.

Omdöme under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Handledare ansvarar för omdöme i samverkan med dig. Handledarens omdöme av VFU utgör ett underlag till det slutliga betyg som ges på kursen. Dialogen mellan handledare och dig som student ska vara en naturlig återkommande del av arbetet.

Bedömningsformuläret AssCE ska vara ett stöd i förberedelserna för ditt omdöme och ska användas vid bedömningsdiskussioner. Det är sedan den aktuella kursens examinator som underkänner eller godkänner VFU baserat på den bedömningsdiskussion som skett mellan handledare och student samt eventuellt klinisk adjunkt samt de dokument som utgör underlag.

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål kommer du och din handledare skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din handledare. Mer inofrmation om bedömning hittar du under fliken Bedömning.

Bedömningsformuläret AssCE samt ev. individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Utvärdera din VFU

Har du gjort din VFU hos Region Jönköpings län kan du göra en utvärdering av din upplevelse av VFUn, så får de möjlighet att förbättra VFUn för kommande studenter.

Läs mer och gör utvärderingen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Generella dokument för all VFU

En del av nedanstående dokument är i word för att du ska kunna justera dessa medan andra är i Pdf för enklare hantering. Specifika dokument hittar du under respektive år i vänsterspalten samt under bedömning (individuell pedagogisk handlingsplan).

Lärandeplan (word)Word

Namnskylt (word)Word

Reflektionsdagblad (Pdf)PDF

Cookieinställningar