student

För student

Att genomgå VFU ger erfarenheter och praktiska kunskaper inför ditt kommande arbetsliv. Du som student har ett stort ansvar att vara förberedd inför din VFU, det är kursens lärandemål som ligger till grund för bedömning i VFU.

Fyra veckor innan din VFU-period startar får du som student information om din placering. Därefter vidtar kontakt mellan dig som student och din handledare. Det är viktigt att du besvarar all kommunikation via din JU mail som beror VFU.

Din VFU plats

På VFU-platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar för din VFU. Dock kan du komma att bli handledd av flera sjuksköterskor än din handledare.

Om du inte fått något välkomstbrev/mail (eller telefonkontakt) senast en vecka före VFU-start måste du själv höra av dig till VFU-platsens kontaktperson som du fått till dig via mail. Det handlar om att få information om handledare och schema, samt avtala lämplig tid då du ska komma till VFU-platsen.

Team VFU arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för VFU

Resor inom regionens olika områden (se första sidan Öppnas i nytt fönster.). Det är av största vikt att du besvarar den enkät som skickas ut strax efter den 15 april respektive 15 oktober varje termin där information tas in om dina önskemål. Det är även viktigt att du ansöker om förtur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i god tid om du har behov av detta.

Genomförande

Förbered dig inför din VFU genom att gå igenom bedömningsformuläret AssCE och kursens lärandemålen innan du kommer ut på VFU-platsen.

Godkännande av VFU

För godkänt på VFU krävs;

 • Närvaro enligt anvisning i aktuellt PM för din VFU.
 • Alla aktuella AssCE- faktorer har minst "godkänd måluppfyllelse".
 • Genomfört alla obligatoriska moment.
 • Samtliga dokument inscannande i lärplattform enligt kursens anvisningar.

Vid icke godkänt betyg på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hänvisas student till att genomföra denna VFU nästa gång kursen ges inom det ordinarie kursutbudet. Som student har du tre chanser att klara din VFU i en specifik kurs. Därefter är du spärrad från programmet (mer om detta i din kursplan).

Mer om bedömning kan du läsa under Bedömning här på VFU-handboken.

Viktigt att tänka på

 • För att undvika skador på patienter eller dig själv är det viktigt att du tillämpar lämplig ergonomi och förflyttningsteknik.
 • Arbetskläder används enligt riktlinjer på VFU-platsen. Vid VFU inom kommunal verksamhet finns det i de allra flesta fall arbetskläder att låna på VFU-platsen men i undantagsfall kan studenten behöva ta med egna kläder som går att tvätta i 60°C, inom regional vård finns arbetskläder att låna, Basala hygienrutiner gäller för all VFU, se: https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/
 • Med tanke på patientens säkerhet och hygieniska aspekter ska du inte bära ringar, armband, hängande smycke eller hår samt ha långa naglar.
 • Vid specifika vårdinsatser eller händelser kan ytterligare regler för att minska smittspridning finnas, dessa ska även du som student följa.
 • Använd inte parfym under VFU.
 • Använd namnskylt som anger att du är student vid Hälsohögskolan samt i vilken termin du studerar.
 • Vi rekommenderar skor med hel tå.
 • Vid användning av huvudduk ska egen huvudduk användas och tvättas av studenten själv i 60 grader.

Närvaro

Se även information via PM som hör till kurs och VFU vilken närvarotid som gäller. Verksamheten kommer att förbereda ett schema och skicka detta till studentens JU mail inför VFU start. Som student kommer ni att följa er handledares schema och det kan förekomma både dagsturer och kvällsturer.

Ett VFU schema som endast innefattar måndag till torsdag är inte aktuellt, såvida VFU inte sker på någon form av mottagning. Studenten ska följa handledarens schema (så lång som det är möjligt) för att möjliggöra tid för bedömning av studentens tillämpning av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckling av ett professionellt förhållningssätt. Vilket innebär att när studenten följer sin handledares schema innebär det tid för bedömning vilket i sin tur möjliggör måluppfyllelse i VFU som i sin tur bidrar till godkänd kurs.

Under varje arbetspass ska rast läggas in efter max fem arbetstimmar och uttag av ledig dag ska göras efter max fem arbetsdagar i sträck. Arbetstidslagen ska efterföljas vad gäller antalet arbetspass i rad samt arbetad tid och uttag av raster under varje arbetspass

Närvarorapport som skrivs under VFU scannas och lämnas in på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Frånvaro

Väljer du som student av att avstå planerad VFU, ska alltid handledare, klinisk adjunkt samt studie och yrkesvägledare (SYV) HHJ kontaktas, för om möjlighet finns att planera dina studier inför kommande termin.

Vid eventuell frånvaro under VFU, kontakta alltid handledare och klinisk adjunkt (KA) som är knuten till verksamheten. Komplettering av timmar i VFU som saknas för godkänd VFU, sker i överenskommelse med handledare. Saknas tid för godkänd VFU kontaktar studenten studievägledare (SYV) och kursansvarig för att kunna påbörja planering för eventuell ny VFU om så är bedömt.

Vid problem under VFU-perioden ta kontakt med handledare och klinisk adjunkt i första hand. Kontakt kan även ske via mail till: vfu.ssk@ju.se

Om något händer

Alla studenter vid Jönköping University (JU) omfattas av en personskadeförsäkring som även gäller i samband med VFU. Om en skada skulle uppstå under VFU (exempelvis en stick- eller skärskada) ska detta anmälas. Du ska då både göra en skadeanmälan och följa de lokala riktlinjer som finns på just din placering och som gäller både för personal och student. Du kan läsa mer på Vårdhandboken och RJLs hemsida.

 1. Skadeanmälan skickas via JU's web med info om studentförsäkringarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Anmäl enligt lokal rutin på din placering och ta del av information på Vårdhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även läsa mer via länken: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/

Tillgång till olika datasystem

Eftersom det är olika huvudmän som ansvarar för studenternas VFU (Region Jönköpings Län och dess 13 kommuner) är förutsättningarna lite olika vad gäller möjlighet att dokumentera och läsa i patienternas journaler. Målet är att alla studenter ska ha ett inlogg till de datasystem som används, dock kan undantag finnas för enskilda kurser. 

GDPR

I samband med din VFU behöver du som student få möjlighet att dokumentera och ta del av journaler. För att ge dig denna möjlighet måste verksamheten få ta del av ditt personnummer. Lärosätet kan inte förmedla denna information utan du som student är bärare av denna information. Det innebär att student med skyddad identitet måste i god tid inför VFU informera Team VFU om möjligheten till inlogg i verksamheten. I det första utskicket från din VFU-plats anges vart du ska skicka denna information. Gör detta direkt när du får mailet så att du, så snart din VFU börjar, kan börja dokumentera. Det är även viktigt att du skickar dessa uppgifter på det sätt som anges i mailet.

Moment i VFU se PM

Lärandeplan

Lärandeplanen är därmed ett verktyg för att kommunicera med handledaren och ska användas som underlag för återkoppling, utvärdering men ska även skapa stimulans för lärandet och förståelse för lärandemålen för VFU, vilket ökar Ditt ansvarstagande för lärandet under VFU.

Har du tidigare haft problem med måluppfyllelse under VFU eller blivit underkänd på VFU är det viktigt att du skriver fram detta och beskriver dina strategier för att undvika att detta upprepas. Detta för att din handledare ska kunna stötta dig i din strävan efter måluppfyllelse för VFU.

Aktiviteter under VFU

Syftet med aktiviteterna är att strukturera studentens lärande under VFU och att hjälpa studenten att nå kursens lärandemål. Samtliga aktiviteter är på olika sätt kopplade mot sjuksköterskans kärnkompetenser. Du som student är ansvarig för att aktiviteterna görs under din VFU. Det är obligatoriskt att genomföra samtliga aktiviteter under VFU-perioden, du och din parstudent väljer själva i vilken ordning ni gör dem.

Seminarium

Under kursen ska du delta på ett obligatoriskt seminarium. Klinisk adjunkt ansvarar för seminariet. Agendan för seminariet hittar du i dokumentet PM -student och handledare.

Veckoplanera din VFU se PM

För att öka dina kunskaper under VFU:n upprättas en veckoplanering för dig som student utifrån vad du förväntas kunna utföra vecka för vecka. Var god se PM student och handledare i respektive kurs för mer information.

Reflektion under VFU

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats.

Sekretess

Gör dig väl förtrogen med Patientsäkerhetslagen (2010:659) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med lagarna är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Under VFU kommer du i kontakt med känsliga personuppgifter och det är din skyldighet att vara väl förtrogen med vad dina juridiska skyldigheter är gällande sekretess och patientsäkerhetslagen. Redan under din första termin på sjuksköterskeutbildningen signerar du ditt första sekretessavtal.

Bedömning under VFU se PM

Utvärdera din VFU

Har du gjort din VFU hos Region Jönköpings län kan du göra en utvärdering av din upplevelse av VFUn, så får de möjlighet att förbättra VFUn för kommande studenter.

Läs mer och gör utvärderingen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Generella dokument för all VFU

Lärandeplanen ska alltid mailas som bifogad fil, inte som delad länk via JU.

Lärandeplan (word) Word, 37.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Namnskylt (word) Word, 28.7 kB.

Reflektionsdagblad (Pdf) Pdf, 72.9 kB.