student

VFU-handledare

Benämningen på den som tar emot en lärarstudent har varierat och gör det även nu. Vid HLK väljer vi benämningen VFU-handledare då den betonar ett individuellt handledaransvar. VFU-handledaren betraktas som lärarutbildare och ansvaret kan med fördel delas av flera inom ett arbetslag.

VFU-handledarens uppgift

VFU-handledarens uppgift är att:

  • Utifrån kursplan och handledningsdokument vägleda studenten under VFU-perioden. Detta kan ske på olika sätt; som handledare ger du studenten kontinuerlig återkoppling så att studenten i slutet av sin VFU kan känna igen och förstå det omdöme som han/hon får. Det är därför viktigt att handledaren kontinuerligt dokumenterar och utvärderar studentens insatser, arbete och annat som är relevant för examination samt kommunicerar detta med studenten.
  • Ge studenten möjlighet att få inblick och deltagande i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att ge en helheltsbild av yrkesprofessionen.
  • Kontakta VFU-läraren när tvivel uppstår om studenten kommer att uppnå målen.
  • Klargöra förväntningar och krav på varandra utifrån de styrdokument som finns. För att underlätta detta är regelbundna handledningssamtal med studenten viktiga.

Kursinformation

Inför varje VFU-period skickas digital kursinformation, i form av en förinspelad informationsfilm till berörda VFU-handledare. Utskicket sker direkt till handledare av HLK.