student

Registerkontroll och sekretess

Riksdagen har beslutat (SFS 2008:53) att från och med 1 april 2008 ska lärarstudenter och deltagare i kommunal vuxenundervisning, som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU), genomgå en registerkontroll.

Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning. Ansökan om utdrag lämnas i pappersform underskriven av studenten till polismyndigheten i god tid före VFU-placeringens början.

Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats. Blanketten heter "Utdrag ur belastningsregistret - skola/barnomsorg (RPS 442.5 05-10)".

Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Lämnar du inte in ett registerutdrag så kan du inte erbjudas att göra din VFU. Det är rektor (eller motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen som avgör om du kan tas emot, inte lärarutbildningen på univesitetet/högskolan.

Om du inte kan fullgöra din verksamhetsförlagda utbildning kan det innebära att du inte kan ta ut en lärarexamen, eftersom fullgjord VFU är ett krav för lärarexamen.

Det är du själv som har ansvar för att ett giltigt registerutdrag, högst ett år gammalt, begärs ut från polisregistret och överlämnas till rektor (eller motsvarande) i samband med att VFU-plats tilldelas. Du bör begära ett utdrag i god tid före placeringens början för att vara säker på att hinna få utdraget i tid. Normalt tar handläggningen hos polismyndigheten minst två veckor.

Skolverkets juridiska vägledning för registerkontroll av personal Pdf, 126.8 kB.

Sekretess

Den 30 juni 2009 trädde Offentlighets- och sekretesslagen i kraft. Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen är allmänna handlingar som regleras av sekretesslagen. Detta till skydd för att integritetskänsliga uppgifter om elever lämnas ut till allmänheten.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen