student

Mål och bedömning

Mål och bedömning

Bedömningen av VFU utgår från att studenten utvecklas från novis till professionell. Varje VFU bedöms utifrån lärandemålen i kursplanen och dessa lärandemål konkretiseras i bedömningsmatrisen. Progressionen synliggörs genom att nya lärandemål successivt tillkommer vid varje VFU och i bedömningsmatrisen. Bedömningen av den sista VFU:n utgår från utbildningens examensmål.

VFU bedöms av en HLK-lärare i samråd med den utsedda handledaren på skolan. Under varje VFU, förutom VFU I kommer du få besök av en HLK-lärare. Vem som blir din HLK-lärare meddelas via e-post någon vecka före VFU-periodens start. HLK-lärarens besök syftar bland annat till att anknyta VFU-erfarenheterna till undervisningen i den högskoleförlagda delen av kursen. Detta sker genom samtal med dig och din handledare, och vanligen också genom HLK-lärarens närvaro när du leder och deltar i pedagogiska aktiviteter.

Din handledare funderar som din mentor under VFU-perioden. Hur handledningen kommer se ut varierar från skola till skola och från handledare till handledare och det är därför viktigt att du och din handledare i början av VFU-perioden klargör förväntrningar och krav på varandra utifrån de bedömningsdokument som finns och utifrån de förutsättningar som finns på den specifika VFU-platsen. Handledaren får information om den aktuella VFU-kursen genom att bjudas in till en handledarträff på HLK.

Bedömningsdokument VFU

Efter varje VFU-period ska din handledare tillsammans med dig gå igenom och fylla i ett bedömningsdokument. Bedömningsdokument består av de tre delarna handledningsunderlag, bedömningsmatris och utvecklingsunderlag och utgör ett av de underlag HLK-läraren har för sin betygsättning. Bedömningsunderlaget ska betraktas som handledarens utvärdering av dina prestationer med utgångspunkt från målen i kursplanen. Ett exemplar lämnas till utsedd HLK-lärare och ett exemplar behåller du själv. Bedömningsunderlaget är, precis som namnet beskriver, ett underlag för bedömning och ska alltså inte förväxlas med betyg.

Bedömningsunderlagets tre delar

Handledningsunderlag- Vid första kontakten fylls handledningsunderlaget i utifrån de förväntningar, baserade på kursplanochbedömningsmatris som studenten respektive handledaren har på VFU:n. Detta används sedan som underlag för handledningssamtalet under VFU:n.

Bedömningsmatris- Innehållet i bedömningsmatrisen gås igenom med studenterna på HLK före VFU-periodens start. Handledaren fyller i matrisen och kommunicerar den med studenten vid avslutande handledningssamtal.

Utvecklingsunderlag- Utvecklingsunderlaget är ett framåtsyftande dokument där studenten respektive handledaren beskriver utvecklingsområden som studenten behöver jobba vidare med. Dessa områden utgör utgångspunkt för nästkommande VFU:s handledningsunderlag. Studenten ansvarar för att det finns med vid första kontakten med handledaren. Det är viktigt att poängtera att kursplanen och bedömningsmatrisen är basen för skrivningar i detta dokument.

Kursplaner

I kursplanen anges lärandemålen för VFU. Bifoga gärna kursplanen i samtalet med din handledare:

Betyg

I kursplanen framgår vad du som student ska fullgöra för att uppnå ett godkänt betyg på VFU-perioden samt vilken skala som är aktuell. VFU har en tregradig skala (VG, G respektive U).

Underlag för betygsättning utgörs av besök av HLK-lärare på VFU platsen, samtal med student och handledare, skriftligt bedömningsdokument från handledare samt i vissa fall skriftliga uppgifter.

Betygskriterier grundlärare och ämneslärare VFU IPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IPDF

Betygskriterier grundlärare VFU II IIIPDF

Betygskriterier grundlärare VFU IVPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IIIPDF

Betygskriterier förskollärare VFU IVPDF

Betygskriterier ämneslärare VFU II IIIPDF

Betygskriterier ämneslärare VFU IVPDF

Frånvaro

VFU är obligatorisk, vilket innebär att all frånvaro ska tas igen. Frånvaro och igentagning rapporteras i det underlag för bedömning som handledare ansvarar för och som lämnas till ansvarig lärare på högskolan. Vid kortare frånvaro upp till tre dagar, kan igentagning ske genom strödagar i samråd med handledare. Längre frånvaro ska tas igen sammanhängade i samråd med HLK-lärare, handledare och VFU-administration.

Rutin för underkännande av VFU

Beslut om underkännande tas vid betygsmöte ca 1–2 veckor efter att en VFU avslutats om inte VFU: n avbrutits av något skäl. Vid betygsmötet medverkar alltid examinator, kursansvarig, utbildningsledaren för VFU (som för minnesanteckningar) samt de VFU-lärare som besökt studenterna. VFU-läraren har meddelat studenten i förväg att det föreligger risk för underkännande. Vid mötet presenterar VFU-läraren sitt betygsförslag för examinator.

Ofta finns ett behov av samråd och vid mötet diskuteras särskilt underkännanden eftersom studenten kan ha besökts på tidigare VFU av andra VFU-lärare i kurslaget. VFU-lärarna är ofta också undervisande lärare i studenternas kurser och känner studenterna. Vid betygsmötet diskuteras även om student som ska underkännas bör göra om hela VFU-perioden eller om det räcker med komplettering i X antal veckor för att kunna visa att lärandemålen uppnås.

Efter betygsmötet kallas studenten till ett uppföljningsmöte med utbildningsledaren för att få möjlighet att ge sin syn på bedömningen. Under hela mötet eller delar av det är den ansvarige VFU-läraren med. Ofta är dessutom en studievägledare med för att kunna ge studenten svar på hur om-examinationen ska gå till, om det behövs en individuell studieplan m.m. Studenten ges alltid möjlighet att medtaga någon utomstående om så önskas.

Om studenten ska göra om hela VFU: n så görs en individuell studieplan av studievägledare och en ny VFU-placering beställs genom VFU-organisationen. Handlar det om kortare komplettering så löses oftast detta med hjälp av den senaste VFU-platsen. Dock kan ny VFU-plats beställas även för kortare perioder.

Om den underkända studenten har synpunkter på bedömningen så kan dessa framföras till utbildningsledaren för VFU och/eller utbildningsledaren för lärarutbildningen direkt eller till studentkåren och deras utbildningsutskott.