student

Ansvarsområden VFU

För att VFU-perioderna ska fungera är det viktigt att alla parter är medvetna om sitt ansvar. Därför presenterar vi här vad respektive part ansvarar för i samband med VFU.

Studentens ansvar

 • Ha kunskap om innehållet i de dokument som styr VFU, till exempel kursplan och handledningsdokument
 • Förse handledare med relevanta VFU-dokument och att tillsammans med handledare gå igenom aktuella dokument för VFU-perioden
 • Uppvisa ett aktuellt registerutdrag från polisen enligt VFU-platsens anvisningar
 • Hålla sig informerad om VFU via e-post och hemsidor
 • Vara närvarande vid VFU-information inför VFU och VFU-uppföljning efter VFU
 • Vara närvarande vid de moment som organiseras på VFU-skolan såsom introduktionsträff och studentseminarium
 • Kontakta handledare i god tid inför varje VFU-kurs för planering utifrån verksamheten på förskolan/skolan och kursens lärandemål
 • Genomföra VFU på heltid
 • Medverka i samtal med handledare och VFU-lärare i anslutning till dennes besök
 • Delta under VFU-kurs i verksamhetens löpande arbete med bland annat planering, undervisning, bedömning, utvecklingssamtal, utvärdering, arbetslagsträffar, konferenser och föräldrasamverkan
 • Omgående kontakta VFU-administrationen eller VFU-lärare vid problem under VFU och inte vänta tills VFU-perioden är slut

VFU-handledarens ansvar

 • Vara behörig i de ämnen/ämnesområden VFU avser samt handleda student under VFU-perioden
 • Har med fördel genomgått, eller har för avsikt att genomgå handledarutbildning
 • Handledaren ska vara förtrogen med VFU-kursens lärandemål och bedömningsgrunder enligt aktuell kursplan och handledningsdokument.
 • Handledaren förväntas planera VFU-perioden så att studenten får möjlighet till inblick och deltagande i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att ge studenten en helhetsbild av lärarprofessionen
 • Handledaren ska avsätta tid för handledning, planering och reflektion i samråd med studenten.
 • Handledaren ska kontinuerligt dokumentera och utvärdera studentens insatser, arbete och annat som är relevant för att kunna lämna underlag för bedömning i enlighet med kursens mål.
 • Handledaren ska medverka vid samtal med student och VFU-lärare från HLK i samband med dennes besök.
 • Handledaren förväntas vara förberedd samt delta på VFU-seminarier som anordnas av HLK.
 • Handledaren ska delta i de träffar som HLK och/eller kommunen regelbundet anordnar.
 • Kontakta studentens VFU-lärare snarast om det föreligger tvivel om att studenten kan uppnå VFU-kursens lärandemål
 • Rapportera eventuell frånvaro


VFU-ansvariges ansvar

 • VFU-ansvarig har det övergripande ansvaret för VFU-arbetet på VFU-skolan/området.
 • VFU-ansvarig säkerställer kommunikationsvägar inom förskole/skolområdet så att informationen på ett tydligt sätt kan spridas.
 • Samordnare och/eller VFU-ansvarig ansvarar för att studenten placeras hos handledare med relevant behörighet.
 • VFU-ansvarig ska regelbundet organisera tillfällen för såväl studenter som handledare att delta i olika former av kollegialt lärande kring VFU.
 • VFU-ansvarig ansvarar för att studentseminarier genomförs enligt plan.
 • VFU-ansvarig ska delta på de träffar som HLK och kommunen regelbundet anordnar för att öka samverkan och säkerställa kvalitén inom VFU.

VFU-lärarens ansvar

 • Besöka studenten i VFU (ej VFU I)
 • Genomföra ett samtal med student och handledare i anslutning till besök
 • Följa upp studentens individuella VFU-erfarenheter
 • Bedöma och examinera studenten efter samråd med handledaren
 • Delta i kurslagsmöte och uppföljningsmöte före och efter VFU-perioden
 • Skriva överlämningsdokument till kommande VFU där så är motiverat
 • Rapportera till VFU-administration om studenten meddelar avbrott eller studieuppehåll under VFU