student

VFU

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är just utbildning förlagd i den kliniska verksamheten.

Syfte

Syftet med VFU är att knyta den teoretiska kunskapen tydligare mot yrkesutövandet och ge studenten en ökad förståelse för professionens funktion och kunskapsbehov. VFU följer den pedagogsika grundsyn som finns vid HHJ och syftar till att vara en del i att nå de mål för högre utbildning som anges i Högskolelag.

I den pedagogiska grundsynen för HHJ, Hälsohögskolan, anges att den verksamhetsförlagda utbildningen ger studenten möjligheter att observera, analysera och reflektera samt utföra uppgifter och skaffa handlingsredskap för yrket. Mer om den pedagogiska grundsynen kan du läsa via länken nedan.

Pedagogisk grundsyn
Ansvar
Högskolelag

Avtal

VFU vid sjuksköterskeutbildningarna vid Hälsohögskolan regleras genom avtal mellan å ena sidan Hälsohögskolan som lärosäte och å andra sidan verksamheterna i Jönköpings län (13 kommuner och regionen). VFU genomförs alltså inom såväl kommunal omsorg som slutenvård. Vid samtliga placeringar för VFU skapas möjligheter för studenten att nå de lärandemål som är aktuella för den specifika kursen som innefattar VFU. Hälsohögskolan betalar för varje enskild students VFU-placeringar enligt detta avtal.

All VFU ska vidare ske i Region Jönköpings Län och som student kan du inte själv hitta en VFU-plats inom vår eller annan region. Detta då all VFU styrs av avtal.