student

Mötesplatser VFU

För att uppnå hög kvalitet på VFU arbetar HLK aktivt med att öka samverkan mellan lärosäte och VFU-skolor. Samverkan sker på olika sätt och genom olika former av mötesplatser.

Professionsutvecklande seminarium
för handledare

I samband med varje VFU-period (förutom VFU I) deltar VFU-handledaren i ett professionsutvecklande seminarium. Seminariet som sker i form av ett kollegialt samtal, leds av en VFU-lärare från HLK och genomförs digitalt. På seminariet kommer även VFU-handledare från andra skolor att delta. VFU-handledaren ska vara väl förberedd inför seminariet och ha läst/tittat/lyssnat igenom ett material som i god tid skickas ut per e-post.

Syftet med det professionsutvecklande seminariet är att höja kompetensen genom att skapa en dialog mellan VFU-handledare och VFU-lärare kring de lärandeprocesser som studenterna befinner sig i. Vid dessa seminarier behandlas olika innehåll som kan ses som en fördjupning av kursinnehåll i den högskoleförlagda utbildningen med relevans för praktiken. Seminariet är ett tillfälle för VFU-handledare att, tillsammans med kollegor från olika skolenheter, reflektera kring ett innehåll som studenterna precis håller på att erövra i relation till sin kommande yrkesroll. I förlängningen kan erfarenhetsutbytet stärka både handledning och bedömning, genom att innehållet aktualiseras fortlöpande i samtal mellan studenter och handledarna.

De professionsutvecklande seminarierna genomförs under 90 minuter i VFU II-IV.

Studentseminarium

Studentseminariet är ett tillfälle för lärande utifrån ett givet innehåll och syftet är att skola in studenten i kollegiala samtal tillsammans med professionen. Seminariet genomförs på VFU-skolan under 90 minuter och organiseras av en eller flera handledare, alternativt VFU-ansvarig under förutsättning att denne deltagit på det professionsutvecklade seminariet.

På studentseminariet ska samma innehåll behandlas som vid det professionsutvecklande seminariet för handledare,
dock anpassas diskussionen utifrån den kunskapsnivå som studenterna befinner sig på. En instruktion till studenterna bifogas i ett separat dokument till det professionsutvecklande seminariet för handledare och distribueras till studenterna av den VFU-ansvarige som även ansvarar för att studentseminariet genomförs. Om studenterna ska förbereda sig genom att läsa en text så är det samma text som för handledarna inför det professionsutvecklande seminariet, om inte annat anges.

Skolan beslutar själv när under VFU-perioden som studentseminariet ska genomföras och om det ska ske genom samordning med annan skola. Studentseminariet kan med fördel genomföras i samarbete mellan flera VFU-skolor.

Introduktionsträff på VFU-platsen

I veckan före VFU-periodens start bjuds studenten in till en introduktionsträff på VFU-skolan. Introduktionsträffen hålls av VFU-ansvarig på skolan och den innehåller förutom information om skolan också praktisk information och genomgång av lagar och rutiner på skolan. I mån av tid deltar även VFU-handledarna vid träffen och student och VFU-handledare kan då gå igenom förutsättningarna för VFU-perioden tillsammans.

Översikt kvalitetshöjande aktiviteter
per VFU-period

Vid varje VFU-period sker ett antal kvalitetshöjande aktiviteter. Här sammanfattas hur dessa aktiviteter fördelar sig över de olika VFU-perioderna.


VFU I

 • Introduktionsträff för studenter på VFU-skolan
 • VFU-information på HLK för studenter
 • Digital kursinformation för handledare
 • Uppföljningsmöte för VFU-handledare och HLK

VFU II-IV

 • Introduktionsträff för studenter på VFU-skolan
 • VFU-information på HLK för studenter
 • Professionsutvecklande seminarium för handledare
  90 minuter
 • Digital kursinformation för handledare
 • Studentseminarium 90 minuter
 • VFU-besök med observation, samtal med handledare och student