student

Högskolelag

Kraven på högre utbildning tydliggörs i Högskolelag (1992:1434) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 8 § och innefattar följande 3 huvudpunkter för grund och avancerad nivå. Dessa samt de nationella målen för såväl kandidatexamen som sjuksköterskeexamen bearbetas genom grundutbildningen, bland annat genom VFU.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studentens

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser ska studenten, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
  • följa kunskapsutvecklingen
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå ska utveckla studentens

  • fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå
  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.