”Civilsamhället har en lång tradition av att utveckla nytänkande lösningar”

I Sverige finns det en kvarts miljon ideella organisationer. Verksamheterna skapar en meningsfull fritid, arbetstillfällen, främjar hälsa, förmedlar kunskap och når många olika grupper i samhället. Det civila samhället, med sina 200 000 anställda och fyra miljoner frivilliga, glöms ofta bort, både av forskare och i den allmänna debatten om vilka som kan bidra till samhället. I ett pågående forskningsprojekt kartläggs nu organisationers insatser för att inkludera människor i arbetslivet.

Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

– Civilsamhällets organisationer har en lång tradition av att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar inom utbildning, omsorg, bostad, fritid och mycket annat. Många av de verksamheter som idag är en given del i det allmänna välfärdssystemet utvecklades ursprungligen av ideella organisationer. Några exempel är apotek, folkbibliotek, hemtjänst och skolluncher. Det är viktigt att forskningen dokumenterar och analyserar både dåtidens och nutidens innovationer i civilsamhället, för att öka kunskapen om hur dessa organisationer bidrar till att förnya samhället, säger Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

Tillsammans med Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Bräcke högskola, och Cecilia Nahnfeldt, Uppsala universitet och Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, driver hon forskningsprojektet Innovativ inkludering i den ideella sektorns arbetsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Projektet pågår fram till 2022 och genomförs i samarbete med Ideell Arena med finansiering av Forte.

En palett av lösningar

I dialog med organisationer i civilsamhället har forskarna identifierat exempel på sociala innovationer för arbetslivsinkludering i Sverige. De har sedan samlat information om och analyserat på vilket sätt som insatserna är innovativa när det gäller att nå personer och grupper som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar.

– Hittills har vi kartlagt över 70 exempel runt om i landet, som omfattar en mångfald av olika sorters insatser, målgrupper och samverkansformer. Ett innovativt inslag är att exemplen ofta har ett helhetsperspektiv på individens förutsättningar och möjligheter i arbetslivet, bland annat genom att kombinera arbetsförberedande insatser - som arbetsträning, utbildning och mentorskap - med konkreta arbetstillfällen - som anställning, frivilligarbete eller företagande. Ett exempel är Simidrott för alla, där utrikesfödda personer utbildas till - och sedan anlitas som - simidrottsledare i lokala simföreningar, säger Malin Lindberg.

Vad är en social innovation?

”En social innovation kan vara en ny tjänst, metod, verksamhet eller annat som syftar till att förbättra människors livsvillkor. Ofta är ambitionen att möta någon aktuell samhällsutmaning, såsom ohälsa, integration eller arbetslöshet, genom nytänkande arbetssätt och samarbeten.” Malin Lindberg

 

Exempel på sociala innovationer:

Fritidsbanken: Främjar människors hälsa och hållbar konsumtion genom kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsutrustning, i samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar och andra organisationer.

 

Sömnadskollektivet: Ett arbetsintegrerande socialt tillverkningsföretag i Luleå, läs vår intervju med ordförande Gunnel Mörtlund.

 

Fler exempel finns på forskningsprojektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid ett webbinarium om hur civilsamhället kan bidra till en positiv samhällsutveckling, anordnat av Nysta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lyfte arbetsmarknadsminister Eva Nordmark fram civilsamhällets roll för ett mer inkluderande arbetsliv.

– Idéburna aktörer har ofta bättre förutsättningar att nå de här grupperna än vad andra aktörer har, säger Eva Nordmark.

Men i spåren av pandemin har många nya grupper, inte minst unga, förlorat sina jobb. Nordmark beskriver det som ”den allvarligaste krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid” och menar att här måste civilsamhället tillåtas ta plats och hugga i.

– Den idéburna sektorn behövs också när Sverige återstartar, säger hon.

Lyfta fram arbetet

Forskningen om civilsamhällets sociala innovationer är viktig ur ett samhällsperspektiv, eftersom den kan bidra till att ideella aktörer får stärkt självförtroende och ge dem ytterligare pondus i debatten genom att belysa insatsernas betydelse för inkludering i arbetslivet och andra områden.

– Förhoppningen är att forskningsprojektets resultat ska bidra till ökad kunskap om ideella organisationers roll i arbetslivet, som bland annat kan användas som underlag för att förbättra förutsättningarna för utveckling och etablering av nytänkande insatser för arbetslivsinkludering, på kort och lång sikt, säger Malin Lindberg.


Sara Bref

2021-02-23