Den lilla föreningen för de stora frågorna

I år firar Föreningen för folkbildningsforskning 30 år. En av grundarna var nyligen bortgångne Gösta Vestlund, som i kommande årsbok berättar att tanken bakom att starta föreningen var att stimulera kontakter mellan forskare och folkbildare, att uppmärksamma finansiärerna på behovet av forskning om folkbildning, att informera om forskningsresultat och litteratur, verka för arkivfrågor samt främja internationellt samarbete.

Tankarna som Gösta Vestlund tar upp, som en gång ledde till att Föreningen för folkbildningsforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. startade, är aktuella även nu, tre decennier senare. Folkbildningen hamnar ofta på marginalen i forskningssammanhang, vilket föreningen aktivt arbetar med att förbättra. Man verkar för att bidra till utvecklingen av folkbildningen genom:

  • att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning,
  • att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning,
  • att bidra till spridning av resultat av forskning och studier om folkbildning,
  • att verka för att ny kunskap kommer till användning inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

En av de senaste satsningarna syftar till att stödja den praktiknära forskningen genom att erbjuda praktiker möjlighet till vetenskaplig handledning kring en för deras vardag relevant frågeställning. Projektet startar nu i vår, sista ansökningsdag för den här omgången är 25 februari Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I höstas genomförde föreningen den åttonde upplagan av folkbildningens forskningsdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dagen var för första gången helt digital, men handlade precis som föregående år om att vara en mötesplats för forskare och praktiker genom föreläsningar och seminarier, skapa utbyte och dialog och ge en inblick i varandras verksamhet och utmaningar.

Collage från Vestlunddagarna 2019. 

Collage från Vestlunddagarna 2019.

Under många år har föreningen arrangerat en tvådagarskonferens med fokus på demokratifrågor, tillägnad Gösta Vestlund. 2020 fick konferensen skjutas fram, men planeras i stället till 21–22 oktober i år. Vestlunddagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. bjuder alltid på intressanta och aktuella föredrag med efterföljande diskussioner, och räds inte de svåra frågeställningarna. Årets upplaga är sedan länge planerad att vara den sista i raden, men arbetet med att skapa någon form av ny mötesplats i dess ställe pågår för fullt.

Under nästan lika lång tid som föreningen har funnits har man också gett ut en årsbok. Innehållet sätts samman genom ett samarbete med en rad skribenter, från såväl forskning som praktik.

Artiklarna representerar mångfald i innehåll och längd, i språkbruk och författartemperament. Varje form av likriktning har känts främmande. Somliga artiklar med vetenskaplig prägel har försetts med vederbörlig notapparat - andra har inga sådana ambitioner. Boken är inte heller planerad som en bok fylld av debattartiklar - men det hindrar inte att det naturligen förs debatt och ifrågasätts i åtskilliga artiklar.

Årsboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skickas ut till alla medlemmar men går även att köpa för utomstående. Arbetet med årets upplaga är inne i sin sista fas.

– Manus håller på att slutredigeras och tryckning planeras till början av april. Den består av fyra delar om läsning och bokcirklar, praktiknära forskning, Gösta Vestlund till minne samt en avslutade del med utblickar, säger Kenneth Abrahamsson som är en av dem som arbetar med boken.

Medlemsantalet växer, föreningen har både enskilda medlemmar och ett antal lokala, regionala och nationella aktörer inom folkbildningssfären som stöttar.

– Vår förening är en social gemenskap och en lärande plattform inom folkbildningen, säger ordförande Linus Olofsson, som själv är verksamhetsstrateg inom Studieförbundet Vuxenskolan och möter folkbildningen till vardags. Det är en ömsesidig dialog där forskare och praktiker möts. Företrädare för folkhögskolor och studieförbund kan ge forskarna uppslag till problem eller delta i projekt, samtidigt ger forskningen möjligheter för praktiker att reflektera om sin verksamhet vad gäller metoder, innehåll och resultat. Dessutom lyfter vi fram spännande forskning i våra konferenser och i årsboken.


Sara Bref

2021-02-23