Encell

Vi summerar året som gått

Vi önskar ett trevligt avslut på året och ser med tillförsikt fram emot nästa. Här är några ljusglimtar från vårt 2022. 

Lärande i arbetslivet – motivation, digitalisering och effekter, Encell rapport 2:2022, Cecilia Bjursell.

Två nya rapporter

Det har kommit två nya rapporter i vår egen rapportserie under året. Lärande i arbetslivet: motivation, digitalisering och effekter Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. är en tvärvetenskaplig forskningsöversikt som tagits fram inom ramen för projektet Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin. Projektet leds i sin helhet av RISE – Research Institutes of Sweden, tillsammans med Teknikföretagen och IF Metall som partners i gemensam styrgrupp. Encell fick uppdraget att gå igenom tidigare forskning utifrån den gemensamt formulerade frågan: ”Hur behöver lärinsatser i arbetslivet designas - för att skapa lust till ökat och digitalt skalbart lärande som engagerar många och ger påvisbar effekt?”

I rapporten Folkhögskolans stödjande roll vid psykisk ohälsa – ett deltagarperspektiv Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.beskrivs hur folkhögskolans livskunskapskurser kan hjälpa deltagare med långvarig psykisk ohälsa till återhämtning, rehabilitering och habilitering. Studiens datainsamling omfattar nio dagars deltagande observation i kurserna på folkhögskolan kombinerat med tolv semistrukturerade livsvärldsintervjuer och fyra fokusgruppsamtal. Slutsatsen är att folkhögskolan bidrar till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt socialt sammanhang och att livskunskapskurserna hjälper deltagarna att fungera bättre i vardagen och tillsammans med andra.

Cecilia Bjursell med antologin Äldres lärande - utblickar och insikter

Ny antologi om äldres lärande

I januari kom antologin Äldres lärande – utblickar och insikter, som forskare i Encell har skrivit tillsammans med forskare vid Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län. Redaktörer är Cecilia Bjursell och Malgorzata Malec Rawinski.

– Det här är ett viktigt verk inom forskning om äldres lärande, och det har varit roligt att få sammanställa antologin tillsammans med Malgorzata som jag känner sedan tio år genom det Europeiska nätverket för äldres lärande. Dessutom har vi med reflektioner från två stora svenska tänkare – Bodil Jönsson och Sverker Sörlin, som lyfter fram innehållets relevans och möjligheter till nya perspektiv, säger Cecilia Bjursell.

Förutom den antologin har flera av forskarna skrivit kapitel i andra antologier, bland annat om skolchefers arbete, kroniskt sjuka och funktionshindrade kvinnor, karriärvägledning samt samordning av nyanländas lärande.

Två böcker

Två av forskarna i Encell har under året gett ut egna böcker. Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, kom ut med boken Agility and Function, Or Rule-Ridden Management and Structural Slavery: Disentangling the Complexity of Human Nature, Work, and Policy Making.

– Att utgå från ideologi är en synnerligen tveksam grund för att skapa policy, säger han bland annat om bokens innehåll.

Under hösten, strax innan det hemstickade plagget presenterades som årets julklapp, kom boken Varför stickar du? av Ann-Kristin Boström. Hon har undersökt hur människor påverkar sitt eget välbefinnande med hjälp av garn och stickor, och har genom en enkätstudie fått in ett omfattande material.

– När jag började lägga ut enkäterna fick jag ett stort gensvar från aktiva stickare som tyckte att det var på tiden att någon forskade om stickningens betydelse. Det blev så intressanta svar att jag ville dela med mig av resultaten – därför skrev jag en bok, säger hon.

Forskarskolan för vuxnas lärande

I februari startade forskarskolan i vuxnas lärande där nio doktorander har blivit antagna. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och Linköpings universitet leder projektet, med två doktorander vid Stockholms universitet respektive Jönköping University, och fem doktorander vid Linköpings universitet.

Förutom att ge ett välkommet tillskott till forskningen, är målet att de antagna efter sina disputationer ska bidra till att försörja lärarutbildningarna med forskarutbildad personal med kunskap om den kommunala vuxenutbildningen och vuxnas lärande överlag.

– Forskarskolan i vuxnas lärande har inriktning mot Komvux, ett område där det behövs mycket mer forskning med tanke på dess omfattning och betydelse i samhället. Forskarskolan som helhet kommer därför att ge ett väsentligt och välkommet kunskapsbidrag. Nu när vi har kommit i gång vet vi också att det finns spännande frågeställningar och ett stort engagemang hos doktoranderna vilket lovar gott, säger Cecilia Bjursell.

Vi välkomnar våra två doktorander i forskarskolan, Nevena Pantelic och Joel Berglund! Tillsammans med de tre doktoranderna i forskarskolan för folkhögskolans lärare har vi nu en grupp doktorander med spännande projektidéer som på olika sätt kommer att ge ny kunskap om vuxnas livslånga lärande.

Dessutom fick vi under våren ytterligare en ny kollega, Pia Andersson. Pia undervisar på HR-programmet, och hennes akademiska intressen rör kommunikation, konfliktlösning, medling, ledarskap och gruppfacilitering, samt metoder som stödjer samverkan i förändringsarbeten. Hennes forskningsinriktning har en interaktiv samhällsfokus. Pias avhandling Making room for complexity in group collaborations: the roles of scaffolding and facilitation fokuserade på metoder för att facilitera gruppers samverkan runt komplexa samhällsfrågor. Ett mycket bra tillskott till vår grupp!

Mimerkonferensen

I november välkomnade vi folkbildare och folkbildningsforskare till oss på Mimerkonferensen. Temat för konferensen var Livslångt lärande och folkbildning – för demokrati, personlig utvecklig och arbetsliv, och under de två dagarna i Jönköping presenterades många intressanta resultat och idéer kring folkbildningsforskning, och vi ser tillbaka på givande samtal och nya kontakter.

Collage med bilder från Mimerkonferensen 2022

Filmer

vår Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns korta forskningspresentationer, intervjuer och längre föreläsningar, både med våra egna forskare och med andra inom fältet. I år har till exempel Helene Ahl diskuterat motivationsbegreppet:

Projekt

Vi är med i flera pågående och nyligen avslutade projekt. Bland annat har Cecilia Bjursell varit delaktig i två projekt som handlar om kompetensförsörjning inom industrin: Digital pedagogik och kompetensutveckling för industrin och Kompetenssäkrad individ. Ingela Bergmo Prvulovic är en av forskarna i projektet System för ledarskapsutveckling och Helene Ahl driver ett projekt om civilsamhällets roll i integrationen av flyktingar. Det är självklart mycket annat på gång, en del av det kan du läsa om via länkarna nedan.

Medlemmar i Encell:

Affilierade forskare:

Forskarstuderande:


Publikationer:


Alla träffar från DiVA (1073)
2022-12-22