Om projektet

Forskningsprojektet DIMUL (Doing Identity in and through Multilingual Literacy Practices) fokuserar på flerspråkiga barns språkande i olika (skrift)språkliga sammanhang; i skolan, på fritiden och i den virtuella världen.

Fokus för forskningsprojektet DIMUL är unga människors språkande, litteraciteter/skriftspråkande och lärande - med visst intresse för sk. identitetsarbete. En av projektets centrala utgångspunkter är saknaden av empiriskt grundad kunskap i förhållande till flera frågor kring två- och flerspråkiga ungdomars språkande och skriftspråksutveckling i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv.

DIMUL:s teoretiska utgångspunkter innefattar sociokulturell och poststrukturalistisk teori. Projektet knyter även an till forskningsfält som fokuserat kommunikation och identitetsfrågor i ett bredare perspektiv. Vidare har projektet en etnografisk ansats och det tar avstamp i bl.a. New Literacy Studies (NLS).

I Annaliina Gynnes avhandlingsarbete har DIMUL fått underrubriken "The Case of Finnish background Preadolescents in Sweden". Inom ramen för avhandlingsarbetet belyses i ett antal fallstudier hur ungdomar engagerar sig i olika slags skriftspråkspraktiker och språkande både i och utanför den formellt sett tvåspråkiga/bikulturella skolan de är elever vid. Vidare görs det försök att identifiera vilken typ av sociala positioneringar ungdomarna orienterar sig mot i sin vardag. Projektet bidrar till kunskapsbasen som handlar om de - i den svenska kontexten - "bortglömda" mellanskolåren samt frambringar ny kunskap gällande den sverigefinska minoriteten utifrån ett utbildnings- och ungdomsperspektiv.

Projektets empiriska fokus är på etnografiskt skapat data från miljöer både i och utanför skolan, inklusive videoinspelningar, läromaterial, läroplaner, policy-dokument och fotografier, men även dokumentation av virtuell interaktion i sociala medier. Genom analyser av dessa material syftar projektet till att kartlägga och analysera hur ungdomars (skrift)språkande och lärande går till i vardagliga praktiker. Forskning som bedrivs inom DIMUL är också ett försök att svara på ett antal frågor som knyter an till den ökande mångfalden och föränderligheten i dagens lärande och (skrift)språkande samhälle.

Publikationer

Gynne, Annaliina (2017). ”Janne X was here”. Portraying identities and negotiating being and belonging in informal literacy practices. In Bagga-Gupta, S., Lyngvær Hansen, A, & Feilberg, J. (eds.) Identity revisited and reimagined – Empirical and Theoretical Contributions on Embodied Communication Across Time and Space. Springer Nature.

Gynne, Annaliina (2016). Languaging and social positioning in multilingual school practices. Studies of Sweden Finnish middle school years. Mälardalen University Doctoral Dissertation 205. Västerås: Mälardalen University.

Gynne, Annaliina, Bagga-Gupta, Sangeeta & Jarmo Lainio (2016). Practiced linguistic-cultural ideologies and educational policies. A case study of a “bilingual Sweden Finnish School”. Journal of Language, Identity and Education 15 (6), 329-343.

Gynne, Annaliina & Bagga-Gupta, Sangeeta (2015). Languaging in the twenty-first century: exploring varieties and modalities in literacies inside and outside learning spaces. Language and Education 29 (6), 509-526.

Gynne, Annaliina & Bagga-Gupta, Sangeeta (2013). Young people’s languaging and social positioning. Chaining in “bilingual” educational settings in Sweden. Linguistics and Education 24 (4), 479-496.

Forskare

Samarbetspartners

Annaliina Gynne